TP Bảo Lộc TP Bảo Lộc không ngừng đổi thay, phát triển (Ảnh: Hồ Xuân Trung )

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khẳng định: Tuy gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ V và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 13/9/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “về phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững, giai đoạn 2016 - 2020” đã khơi dậy niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo động lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ vừa qua.

Kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển ổn định, đúng định hướng; quốc phòng an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố. Thành phố đã đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phường phát triển toàn diện; hạ tầng đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Cơ sở vật chất phúc lợi xã hội được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng về y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng được yêu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; an ninh, trật tự được đảm bảo.

Đến nay, tốc đô tăng trưởng kinh tế của thành phố Bảo Lộc đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, đúng định hướng; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc; nhiều mô hình kinh tế mới được hình thành. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, tương đối đồng bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế của thành phố Bảo Lộc nói riêng và các huyện khu vực phía Nam nói chung. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh để thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế, tạo sự liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm chủ yếu của địa phương. Số doanh nghiệp tăng bình quân 12,47%/năm, hộ kinh doanh tăng bình quân 3,3%/năm. Số dự án thu hút đầu tư tăng 50% so với nhiệm kỳ trước. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 9,3%/năm, tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp cao, chiếm 85,7%. 

Thương mại, dịch vụ của thành phố Bảo Lộc trong nhiệm kỳ 2015-2020 có mức tăng trưởng bình quân 10,8%/năm; giá trị sản xuất chiếm 42,8% trong cơ cấu kinh tế, qua đó thành phố thể hiện và dần khẳng định vai trò trung tâm chức năng khu vực, tạo sự kết nối cung cấp các loại hình dịch vụ, cung cấp hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế.

Ngành công nghiệp đã tập trung thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp các ngành sản xuất có công nghệ tiên tiến. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 9,6%/năm, chiếm tỷ trọng 42,9% trong cơ cấu kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp của Bảo Lộc được quan tâm tâm tư đúng với thế mạnh và tiềm năng. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được chú trọng; đa dạng các hình thức hợp tác giữa các doanh nghiệp và nhóm hộ sản xuất tạo sự liên kết, nâng cao vai trò trung tâm của doanh nghiệp chế biến nhằm tạo chuỗi giá trị gia tăng đối với các nhóm sản phẩm nông nghiệp. Giá trị sản phẩm bình quân/ha đất nông nghiệp đạt 109,3 triệu đồng/ha/năm. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,9%/năm, chiếm 14,3% trong cơ cấu kinh tế.

Nhờ có sự quan tâm đúng mức, hướng phát triển phù hợp theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra cho từng ngành, từng lĩnh vực, trong nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng bình quân 14,62%/năm; thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý tăng bình quân 22,83%/năm, chiếm tỷ trọng 52,85% trong tổng số thu trên địa bàn. Chi ngân sách nhà nước được điều hành chặt chẽ đảm bảo cân đối giữa chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển, đồng thời thực hiện yêu cầu tiết kiệm chi. Tổng chi ngân sách 5 năm bằng 97% kế hoạch; trong đó, chi cân đối ngân sách chiếm tỷ trọng 86,15% trong cơ cấu chi.

Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng bộthành phố Bảo Lộc vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm và thường xuyên của các cấp ủy Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

 
Thương hiệu lụa tơ tằm Bảo Lộc đang dần được khẳng định (Ảnh: Võ Đình Quýt)

Cùng với việc triển khai, thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy vai trò của cấp ủy và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng, củng cố, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được coi trọng.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đảm bảo nghiêm túc góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn về tổ chức và đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác tập hợp và vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần động viên, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước…

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, sát đúng với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị; hằng năm có từ 70 - 80% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng và đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, hằng năm đã kết nạp từ 120 - 130 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức cơ sở đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm.

Những kết quả đạt được qua quá trình 25 năm xây dựng và phát triển đô thị cũng như thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề để thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tiếp theo; là động lực để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2020 - 2025. Đó là xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh, đạt tiêu chí đô thị loại II, có hạ tầng đồng bộ; là đô thị hạt nhân phía Nam, trung tâm Tiểu vùng III, trung tâm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, trung tâm thương mại cấp vùng, đáp ứng các yêu cầu theo “Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050”./.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, từ ngày 8-10/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 được long trọng tổ chức. Đại hội sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V; đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh, đạt tiêu chí đô thị loại II, có hạ tầng đồng bộ. Đại hội cũng tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI…


Hoàng Mẫn