(ĐCSVN) - Chiều 22/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trẻ đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

 Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: HH


Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đoàn viên thanh niên vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại Hội nghị hôm nay, các cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã đóng góp ý kiến vào các vấn đề: Về những dự báo tình hình trước và sau Đại hội XI của Đảng được nêu trong Dự thảo báo cáo; Về việc đánh giá kết quả đạt được 5 năm qua, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân được nhận định, nêu trong Dự thảo Báo cáo.

Các đại biểu cũng đã góp ý về các quan điểm phát triển nêu trong Dự thảo Báo cáo như: Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mô hình tăng trưởng, xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân và phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam… Về mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 được nêu trong Dự thảo Báo cáo…

Nhất trí cao với Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đoàn viên Trần Anh Thư, công tác tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, trong suốt quá trình lịch sử, Đảng ta luôn có sự đổi mới trong tư duy, nhận thức và phương thức lãnh đạo văn hóa. Nhìn lại những dấu mốc quan trọng, những quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ quá độ lên XHCN cho thấy Đảng ta luôn xuất phát từ thực tế khách quan, đồng thời nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng ta luôn đảm bảo tính kế thừa, đồng thời đảm bảo sự tiến bộ cho phù hợp với xu thế và yêu cầu của thời đại.

Về phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, đoàn viên Trần Anh Thư cho rằng, cần tiếp tục phát huy quan điểm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cần phải được thực hiện trên tinh thần giữ gìn, phát huy một cách hợp lý chứ không phải cường điệu bản sắc của dân tộc. Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc trên thế giới.

Là địa phương có lực lượng đoàn viên thanh niên đông đảo, trong đó phần lớn là đoàn viên thanh niên công nhân, góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương cho rằng: Văn kiện cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao công tác giáo dục và bồi dưỡng thanh niên về kỹ năng trong nghề nghiệp, việc làm. Đây là vấn đề Đoàn thanh niên đang trăn trở, tuy nhiên vẫn chưa được nhấn mạnh trong Dự thảo Văn kiện lần này.../.