Trả lời:

Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Đảng, quy định: “Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá sáu tháng”.

Nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở giống nhau, đều thực hiện theo khoản 3, Điều 24, Điều lệ Đảng nêu trên, tức là nhiệm kỳ đại hội chi bộ 5 năm 2 lần.

PV (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")