leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Cao Bằng (Ảnh: baocaobang.vn)

Theo đó, thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày phát động đến tháng 9/2020. Thời gian tổng kết đợt thi đua gắn với dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu của đợt thi đua nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; qua đó huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh yêu cầu đợt thi đua phải được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả ở các cấp, ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về nội dung thi đua, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa và đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Huy động các nguồn lực chung tay xây dựng Cao Bằng; có những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐP