Ðường giao thông ở xã nông thôn mới Hải Quang, huyện Hải Hậu (Nguồn: nhandan.com.vn)

Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Trung ương phát động, huyện Hải Hậu đã huy động cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc. Với sự nỗ lực, cố gắng của toàn đảng, toàn quân và nhân dân trong huyện, đến hết năm 2014, huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy những thành tựu xây dựng nông thôn mới, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, năm 2016 huyện Hải Hậu đã tiếp tục phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016 - 2020’’; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, huy động sự tham gia tích cực, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của các chức sắc tôn giáo, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để phong trào luôn được duy trì thường xuyên liên tục.

Theo UBND huyện Hải Hậu, sau khi UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 6/6/2018 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, đồng thời với việc thực hiện các tiêu chí xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, huyện đã tập trung triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, đến hết năm 2018 Hải Hậu đã có 527/546 xóm được công nhận xóm nông thôn mới bền vững và phát triển và có khoảng 15 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao với các tiêu chí nông thôn mới được củng cố nâng chất toàn diện.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được từ xây dựng nông thôn mới nâng cao, ngày 28/3/2019 UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Đề án xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững’’ giai đoạn 2019 - 2025 và ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xây dựng gia đình, xóm nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững’’ huyện Hải Hậu giai đoạn 2019- 2025; với mục tiêu là đạt chuẩn xã, huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2021 và đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025.

Để thực hiện được mục tiêu đó, huyện đã và đang tập trung triển khai tích cực, toàn diện các nội dung Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Hải Hậu xác định, trước mắt trong lộ trình những năm đầu của Đề án, cần tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công các mô hình điểm nông thôn mới kiểu mẫu (xã, xóm, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu) để phấn đấu đến năm 2024 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với các mô hình kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường và văn hóa; để đến năm 2025 huyện Hải Hậu được Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững”. Lộ trình thực hiện nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu được Hải Hậu cụ thể theo từng năm. Đó là: hết năm 2021 có 100% số xã và huyện Hải Hậu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 40% số xã, thị trấn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; hết năm 2022 có ít nhất 60%; hết năm 2023 có ít nhất 80%; và hết năm 2024 có 100% số xã, thị trấn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2025, Hải Hậu được Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Những kết quả tích cực

Thực hiện lộ trình trên, đến nay huyện đã có 15 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí nâng cao và đủ điều kiện trình UBND tỉnh thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 (gồm các xã: Hải Tây, Hải Bắc, Hải Đông, Hải Thanh, Hải Tân, Hải Hà, Hải Anh, Hải Phú, Hải Phúc, Hải Quang, Hải Chính, Hải Châu, Hải Hưng, Hải Trung và Hải Nam).

Điểm đáng chú ý về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hải Hậu, đó là kinh tế nông thôn của huyện tiếp tục có bước phát triển mới, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao. Huyện đã tích cực chuyển đổi các vùng sản xuất theo quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu về mùa vụ, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống mới và cơ giới hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động, năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Hiện nay, đã hình thành được 25 chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản hàng hóa tại 25/35 xã. Các hợp tác xã kiểu cũ trước đây đều được giải thể để thành lập hợp tác xã kiểu mới và hợp tác xã chuyên ngành hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 (toàn huyện đã chuyển đổi và thành lập mới được 51 hợp tác xã). Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn tiếp tục được huyện quan tâm. Trong thời gian qua, Hải Hậu tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề tại các cụm công nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 cụm công nghiệp đang hoạt động, 44 làng nghề với trên 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập cho trên 33.000 lao động nông thôn.

Mặc dù Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mới được triển khai nhưng huyện đã lựa chọn các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh và có tiềm năng phát triển tại các địa phương. Hội đồng OCOP của huyện đã thẩm định, bình chọn được 14 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên để đề nghị Hội đồng thẩm định cấp tỉnh xét, công nhận đợt 1 năm 2019. Hội đồng thẩm định của tỉnh đã công nhận 14/14 sản phẩm OCOP (trong đó có 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao).

Nhờ đó, thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao; với bình quân đầu người năm 2018 đạt 45,16 triệu đồng/năm. Riêng đối với 15 xã đạt nông thôn mới nâng cao có thu nhập bình quân đầu người đạt trên 49,2 triệu đồng/năm.

Công tác bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ trên toàn huyện. Tất cả 35/35 xã, thị trấn của huyện đã đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, với 35 lò đốt rác đạt tiêu chuẩn. Các khu xử lý rác thải ở các xã đang tiếp tục được nâng cấp theo hướng thân thiện với môi trường, như: lắp đặt thêm thiết bị lọc - khử khí thải, máy xử lý chất thải rắn, san lấp bãi rác cũ và trồng cây xanh; chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh xung quanh lò đốt rác. Các xã, thị trấn đều duy trì hoạt động thường xuyên của tổ thu gom, xử lý rác thải; tích cực triển khai phong trào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” thông qua việc chỉnh trang khuôn viên gia đình, trồng hoa, trồng cây bóng mát, nâng cấp hệ thống điện trên các tuyến đường, kiên cố hóa và làm sạch đẹp thường xuyên các tuyến kênh, xây dựng rãnh thoát nước trong khu dân cư. Toàn huyện hiện đã có trên 500 km đường hoa; 100% các tuyến kênh được khoán quản giải tỏa dòng chảy, nạo vét và làm vệ sinh thường xuyên. Đồng thời, Hải Hậu cũng vận động người dân di dời các khu chăn nuôi tập trung ra khỏi khu vực đông dân cư; hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng 1.571 hầm biogas để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi…

Để đạt được những kết quả rất tích cực trên, theo UBND huyện Hải Hậu, trong quá trình triển khai thực hiện, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong các ngành, đoàn thể phải cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Cùng với việc nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cần xác định, lựa chọn một số tiêu chí để làm kiểu mẫu. Cụ thể, với Hải Hậu lấy nông thôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững’’ là đích đến của nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy, để đạt được mục đích đó, ở Hải Hậu đã lựa chọn 3 tiêu chí: kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường và văn hóa làm kiểu mẫu.

Tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bố trí “vốn mồi” và tạo cơ chế cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân và các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng theo UBND huyện Hải Hậu, để địa phương hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, Trung ương và tỉnh cần tiếp tục quan tâm hơn và tăng cường chỉ đạo cũng như có cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ, hướng dẫn huyện Hải Hậu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung ưu tiên nguồn lực từ các chương trình dự án, lồng nghép của Trung ương tại tỉnh Nam Định để hỗ trợ huyện Hải Hậu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh cùng các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp về đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản và phát triển dịch vụ tại huyện Hải Hậu nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn và tạo nguồn lực cho địa phương xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.

Đặng Hiếu