Ngành tài chính chú trọng công tác giám sát việc thực thi công vụ, ứng xử
của cán bộ, công chức (Ảnh: M.P)
 
 Thực hiện 54.382 cuộc thanh tra, kiểm tra trong 8 tháng/2019

Thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, Bộ Tài chính cho biết đã thực hiện phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Bộ Tài chính; hướng dẫn các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện việc lập danh sách, kê khai, công khai, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy định và chỉ đạo các đơn vị trong ngành Tài chính thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức, nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai, có sự phối hợp đồng bộ giữa lãnh đạo, cấp ủy đảng của từng đơn vị và sự phối hợp tốt của cấp ủy chính quyền địa phương.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, ngành tài chính cũng quy định rõ thời gian, phạm vi thay đổi vị trí công tác được thực hiện ở tất cả các cấp và các đơn vị, tổ chức của Bộ Tài chính. Trong 8 tháng năm 2019, phạm vi toàn ngành đã thực hiện luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí và điều động 11.575 lượt công chức.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới khoa học công nghệ theo đúng chỉ đạo. Tính đến hết ngày 31/8/2019 đã ban hành 14 Quyết định công bố 97 thủ tục hành chính và đã cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính kịp thời, đảm bảo chính xác, đầy đủ theo đúng quy định, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, trong 8 tháng qua, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 54.382 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 261.572 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 9.209 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 33.903.346 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 7.720.351 triệu đồng, đạt tỷ lệ 88,4% số kiến nghị nộp Ngân sách Nhà nước.

Tăng cường giám sát việc thực thi công vụ

Bên cạnh kết quả đạt được, theo lãnh đạo ngành tài chính, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế như: Bộ Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực; số lượng cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính rất lớn; nhiều bộ phận cán bộ, công chức làm việc trong môi trường nhạy cảm tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên trên diện rộng với người dân, doanh nghiệp, nên công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức trong thi hành công vụ còn khó khăn, phức tạp.

Vì vậy, trong thời gian tới, lãnh đạo ngành tài chính cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giám sát việc thực thi công vụ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện quyết liệt đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Tài chính đến năm 2020...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh việc rà soát để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội có liên quan đến các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế,...

Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc xây dựng nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng; nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ông Tuyến cũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ chú trọng phòng chống tham nhũng. Theo đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ…

Công bố công khai địa chỉ thư điện tử, số điện thoại tiếp nhận thông tin, phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý….

Đặc biệt, Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ./.

Minh Phương