leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Ảnh: M.P) 

Những chuyển biến tích cực

Năm 2019, Đảng ủy Tổng cục Thuế đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục Thuế, chỉ đạo toàn ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là kết quả thu ngân sách đạt 1.275.868 tỷ đồng, bằng 109,2% dự toán (tương ứng vượt 107.768 tỷ đồng), tăng 11,1% so với thực hiện năm 2018… Cơ quan Thuế đã báo cáo các cấp có thẩm quyền thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiến thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp. Bên cạnh đó, nhờ chỉ đạo sát sao công tác cải cách thủ tục hành chính nên chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc.

Đáng chú ý,  nhờ chủ động, quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy nên đến nay về cơ bản đã xóa bỏ các máy cấp phòng tại Tổng cục Thuế và đã cắt giảm 63 phòng và 245 chi cục thuế tại các cục thuế. Tại Tổng cục Thuế không cơ cấu tổ chức phòng thuộc vụ, giảm 27 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 27 trưởng phòng và tương đương; giảm 56 phó trưởng phòng. Tại cục thuế đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo các quyết định mới, theo đó đã sắp xếp tinh gọn giảm 63 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 63 trưởng phòng và tương đương…

Cùng với đó, Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo các cấp ủy triển khai quyết liệt có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021...

Về công tác xây dựng Đảng, trong năm 2019, Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững và ổn định, từng cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị, không có hiện tượng tiêu cực hoặc có những biểu hiện về tư tưởng và hành động trái với quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Kịp thời ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống mọi biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện gây mất đoàn kết, lợi ích nhóm, tiêu cực, nhũng nhiễu, quan liêu, chạy chức, chạy quyền.

Đảng ủy cũng chỉ đạo cấp ủy trực thuộc thường xuyên đi sâu, đi sát, lắng nghe mọi ý kiến phản ánh về tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, khuyến khích, động viên kịp thời cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công việc.

Chỉ đạo bộ phận thông tin tuyên truyền của cơ quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên luôn được quan tâm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường làm công tác dân vận, nắm chắc tình hình tư tưởng, phát huy truyền thống, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết trong tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; ngăn ngừa tiêu cực, xây dựng lòng tin của cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong năm 2019, Đảng ủy cũng đã kết nạp được 28 đảng viên mới, thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất tốt, có lối sống trong sạch lành mạnh, vững về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ có đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  ; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 75 năm ngày thành lập ngành Tài chính, ngành Thuế. Xác định rõ tầm quan trọng đó, năm 2020, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Theo đó, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của Ðảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế luôn được chú trọng với sự chuyển biến mạnh mẽ, gặt hái được những dấu ấn quan trọng, từ đó, tạo đà thực hiện các mục tiêu cho năm 2020 và những năm tiếp theo. Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, thi đua lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và đại hội Đảng các cấp, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2020.

Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã quán triệt các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí đảng viên bám sát, khẩn trương chỉ đạo thực hiện các kế hoạch Tổng cục giao. Cùng với đó, các đồng chí trong cấp ủy quán triệt với cán bộ đảng viên nâng cao kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên tu dưỡng chính trị lối sống, tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, chăm sóc đời sống cán bộ cho nhân viên, đồng thời đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao…/.

 
M.P