Đảng bộ VNA có tới 49 tổ chức đảng trực thuộc, tổng số 4.552 đảng viên (Ảnh:M.P)

 Trưởng thành từ môi trường quân đội, với truyền thống đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và luôn duy trì có nền nếp, chất lượng các hoạt động công tác Đảng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ VNA luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Thực tế, Đảng ủy Tổng công ty luôn chú trọng xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, luôn trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên. Việc nghiên cứu, học tập và quán triệt các Nghị quyết của Trung ương được Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả. Hình thức, phương pháp được đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong công tác quán triệt, phổ biến Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng. Do đó, mặc dù địa bàn hoạt động rộng, phân tán, nhưng Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Không chỉ vậy, Đảng ủy Tổng công ty đã đổi mới mạnh mẽ quy trình triển khai các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Tổng công ty; kết hợp triển khai các Nghị quyết của Trung ương với việc triển khai các chương trình hành động cụ thể của Đảng ủy Tổng công ty và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng công ty. Các chương trình hành động, Nghị quyết, chỉ thị, văn bản, quy chế, quy định khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu sát với điều kiện hoàn cảnh của Tổng công ty.

Xác định con người là yếu tố quyết định mọi thành công, Đảng bộ Tổng công ty luôn chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Tổng công ty đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối về vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên để ban hành Quy định số 130 -QĐ/TVĐU về trách nhiệm và một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ nhằm phát huy vai trò của người đứng đầu trong doanh nghiệp (DN). Công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm chú trọng và đã có những đổi mới tích cực theo hướng trẻ hoá, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp đã được tham gia đào tạo trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên môn, quản lý, ngoại ngữ gần 2.400 lượt người.

Theo Bí thư Đảng ủy VNA – Tổng giám đốc Tổng công ty Dương Trí Thành, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn liền với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên được Đảng ủy Tổng công ty đặc biệt quan tâm để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là nhân tố có ảnh hưởng tích cực trong công tác giáo dục để quần chúng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xây dựng Đảng về đạo đức được gắn với triển khai xây dựng văn hóa DN. Phong trào thi đua thực hiện văn hóa DN luôn được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Văn hóa DN đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động hưởng ứng, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, làm chuyển biến rõ nét phong cách, thái độ phục vụ, ứng xử của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được thường xuyên chú trọng với chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, chất lượng đảng viên mới được nâng cao hơn nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.097 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu ở mức cao nhất của Nghị quyết Đại hội Đảng Tổng công ty lần thứ IV.

Làm tốt công tác xây dựng đảng đã góp phần tạo nên thành công của VNA ở vai trò là một hãng hàng không quốc gia (Ảnh: M.P)
 
Với tinh thần “kỷ luật là sức mạnh”, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã được Đảng ủy Tổng công ty thực hiện nghiêm túc và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra: 307 tổ chức đảng và 6.021 đảng viên; giám sát: 219 tổ chức đảng và 2.803 đảng viên; thi hành kỷ luật 61 đảng viên vi phạm. Qua các đợt kiểm tra, giám sát hàng năm, những thiếu sót ở cơ sở đã được nhắc nhở, uốn nắn, rút kinh nghiệm kịp thời, có tác dụng chủ động phòng ngừa vi phạm có thể xảy ra từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở.

Song song với các nhiệm vụ nêu trên, công tác dân vận, lãnh đạo công tác đoàn thể và chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, người lao động cũng luôn được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động; vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; quan tâm nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của người lao động; quan tâm đến việc làm, thu nhập và thực hiện chính sách đối với người lao động.

Về định hướng công tác xây dựng Đảng và hướng tới Đại hội Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy VNA Dương Trí Thành cho biết, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của DN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động… để đưa Tổng công ty vững bước trong giai đoạn tới, tiếp tục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Minh Phương