leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng

Ngay từ đầu năm 2019, Đảng uỷ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBCKNN và của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài chính.

Đảng uỷ cơ quan đã chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập và quán triệt Văn kiện Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của Đảng; chỉ đạo các chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ trong quá trình rèn luyện và nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ cơ quan UBCKNN tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý và phân công, phân nhiệm cho đảng viên; chú trọng thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, tạo mọi điều kiện để nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên.

Đảng ủy cơ quan đã từng bước triển khai Hướng dẫn số 1146-HD/ĐUTC của Đảng bộ Bộ Tài chính về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thực hiện Báo cáo sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính; Báo cáo theo yêu cầu đoàn khảo sát nắm tình hình của Đảng ủy Khối...

Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

Trong công tác kiểm tra giám sát, Đảng ủy không ngừng đổi mới và tăng cường, hoạt động ngày một nền nếp, thường xuyên hơn theo đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng và đơn vị vững mạnh, tạo sự ổn định, đoàn kết trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với các tổ chức Đảng.

Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2019. Căn cứ Kế hoạch kiểm tra Đảng ủy năm 2019, Ủy ban kiểm tra đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và từng bước triển khai đến các chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra triển khai công tác kiểm tra theo chương trình kế hoạch của Đảng ủy UBCKNN.

Qua công tác kiểm tra giám sát cho thấy, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBCKNN đã duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn. Các chi bộ chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên để kịp thời động viên đảng viên chưa yên tâm công tác, tạo điều kiện cho đảng viên phát huy năng lực sáng tạo trong công việc. Các chi bộ thực hiện việc đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan UBCKNN luôn lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, động viên được toàn thể đoàn viên, hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. Công tác dân vận được tăng cường và đổi mới theo tinh thần nghị quyết của Đảng cấp trên...

leftcenterrightdel
Chú trọng công tác kiểm tra giám sát (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: M.P) 

Đưa ra giải pháp về đổi mới công tác tư tưởng

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan UBCKNN xác định trong thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, đảng viên tích cực học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Chú trọng quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, trong đó cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đặc biệt là các đảng viên mới, đảng viên trẻ để có lập trường tư tưởng vững vàng, thống nhất ý chí hành động, trau dồi phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống.

Đảng bộ đưa ra giải pháp về đổi mới công tác tư tưởng, nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối; Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy tập trung thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng ủy cơ quan UBCKNN; Xây dựng giải pháp để cấp ủy thực sự là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức của Đảng bộ phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị và cơ cấu tổ chức bộ máy của UBCKNN và kiện toàn các tổ chức đảng và nhân sự cấp ủy các chi bộ phù hợp với việc kiện toàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng uỷ Bộ Tài chính uỷ quyền, phân cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên./.

 

 

Nam Khánh