Các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW được tặng thưởng.
(Ảnh: baobacninh.com.vn).

Trong những năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu của người lao động và hợp tác xã, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Bên cạnh đó, Bắc Ninh đã huy động các nguồn lực cùng nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ kinh tế tập thể, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đến cuối năm 2016, tỉnh cơ bản chuyển đổi xong các liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác sang tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 615 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực, thu hút hơn 60.000 thành viên tham gia, tổng nguồn vốn hoạt động trên 200 tỷ đồng. Trong đó, có gần 500 hợp tác xã nông nghiệp, 54 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, còn lại là các hợp tác xã xây dựng, giao thông vận tải, thương mại - dịch vụ, vệ sinh môi trường và Quỹ tín dụng nhân dân. Bắc Ninh hiện là một trong số các tỉnh đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng trong công tác chuyển đổi tổ chức lại hợp tác xã.

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của tỉnh Bắc Ninh vừa được tổ chức, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để từng tổ chức, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, nêu rõ những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời, đề xuất các giải pháp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế; triển khai mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HTX; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể...

Nhân dịp này, 21 tập thể đã có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Châu Anh (tổng hợp)