Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và có hiệu quả. Sau 3 năm, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thực sự đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là trong việc nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và cuộc sống; đồng thời được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau
(Ảnh: trungtamhanhchinhcong.camau.gov.vn)

Trong việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mời GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài PT&TH tỉnh sao chép bài báo cáo của GS.TS Hoàng Chí Bảo vào các ổ đĩa gửi đến 629 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh xem vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Cùng với đó, tổ chức học tập, quán triệt theo các chuyên đề hằng năm; xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị...

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, qua đó định hướng, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai tại các địa phương, giúp thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác tuyên truyền cũng được Tỉnh ủy chú trọng đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; cổ động trực quan; tổ chức nhiều cuộc thi viết, kể chuyện tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Hai nội dung đột phá...

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thực sự thấm nhuần và trở thành một thói quen, sự tự giác đối với mỗi cá nhân, tập thể; Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn 2 nội dung để tập trung chỉ đạo đột phá.

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính. Với mục tiêu tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), tạo dựng niềm tin của người dân và doanh nghiệp đến liên hệ, Cà Mau đã thành lập Trung tâm giải quyết TTHC cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố trực thuộc cũng tổ chức nơi tiếp dân và giải quyết TTHC. Việc công khai TTHC được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh thực hiện công khai tất cả các TTHC đang được áp dụng trên địa bàn.

Hằng năm, tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC; tổ chức tập huấn công tác kiểm soát TTHC cho các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tiến hành rà soát, thống kê các TTHC đang áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh, qua đó, công bố và rà soát sửa đổi, bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và Bộ thủ tục hành chính dùng chung cho cấp huyện, cấp xã.

Hai là, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2018, toàn tỉnh có 39.380 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đến cuối năm 2018 có 37.899 đồng chí được đánh giá thực hiện đạt yêu cầu (năm 2016 đăng ký là 36.851, cuối năm 2016 được đánh giá đạt yêu cầu là 35.129). Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất cán bộ, đảng viên vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị và trong cả hệ thống chính trị; qua đó góp phần làm giảm đáng kể số đảng viên vi phạm, nhất là ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm.

Từ khi có Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành trong tỉnh còn tập trung đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đến nay tỉnh đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng cho 57.664 lượt cán bộ, công chức, viên chức, tăng 46.120 lượt so với thời điểm năm 2010.

Đặc biệt, Cà Mau còn tiến hành điều tra dư luận xã hội việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và thực trạng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc phát hành 2.000 phiếu điều tra trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cấp đã giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt hiệu quả hơn.

Các cá nhân được tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Ảnh: Ngọc Hân/camau.gov.vn)
 
 Gắn Chỉ thị số 05-CT/TW với các phong trào thi đua

Nổi bật là trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực ở từng tập thể và cá nhân; trong đó, tập trung vào việc chấp hành đúng nguyên tắc, quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính; tiết kiệm kinh phí trong việc tổ chức lễ, tết để thực hiện chính sách an sinh xã hội; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; triển khai thực hiện Đề án quản lý xe ô tô công tập trung của tỉnh, ước tính tiết kiệm hằng năm khoảng 17 tỷ đồng cho ngân sách...

Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó đáng chú ý là các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay toàn tỉnh có 29/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4/19 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ghi nhận những kết quả đạt được sau 3 năm, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận định: cấp ủy các cấp đã thể hiện quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã trở thành lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc học và làm theo Bác. Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã kịp thời được biểu dương và nhân rộng.

Tiêu biểu như các mô hình: Tết quân dân, Hiến máu tình nguyện trong lực lượng dân quân tự vệ, Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy... của Đảng ủy Quân sự; mô hình Giúp nhau thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trần Văn Thời; Chi bộ ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, đi đầu trong hiến đất thực hiện đường giao thông nông thôn; ông Trương Vũ Phong, Bí thư chi bộ, Trưởng trạm Y tế xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn luôn hết lòng vì người bệnh; đại úy Trần Bình Phục, Đội phó Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối, trực tiếp tham gia đứng lớp giảng dạy các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên Đảo Hòn Chuối.…

Sau 3 năm, với 281 tập thể và 410 cá nhân được khen thưởng cấp huyện, thành phố; 46 tập thể và 56 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh; 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc được khen cấp Trung ương đã thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng về gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh Cà Mau. Kết quả đó là minh chứng cho việc học và làm theo Bác đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Từ đây, mỗi cán bộ, đảng viên, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu đã trở thành những “viên gạch hồng”, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Phương Nghi