leftcenterrightdel
Hội nghị lần thứ 25, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Động khóa XXII triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Mỹ Lệ) 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động và các cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35-CT/TW); Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW; Kế hoạch số 185 - KH/TU, ngày 08/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, các tiểu ban và tổ giúp việc đều đã đi vào hoạt động; trong đó, Tổ Biên tập văn kiện đã hướng dẫn xây dựng đề cương văn kiện cho cấp uỷ cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chuẩn bị văn kiện của huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động đã ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các đồng chí cấp ủy huyện triển khai, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của huyện. Về công tác nhân sự, Huyện ủy tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho đại hội, bám sát quy định, hướng dẫn của cấp trên để chuẩn bị nhân sự cho đại hội cấp mình. Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Động đã chọn Đảng bộ xã Chính Nghĩa là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã vào tháng 1/2020. Đến nay, 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thành lập các tiểu ban của đại hội; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đảng bộ và đề án nhân sự trình đại hội. Dự kiến đến hết tháng 3/2020, huyện Kim Động sẽ hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Động lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5/2020. Thời điểm này, huyện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2019 để phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Bí thư Huyện uỷ Kim Động cho biết, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách đối với Đảng bộ huyện. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là đoàn kết, thống nhất chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội đảng bộ huyện; chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội, trong đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Được biết, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kim Động sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện và hoàn thành các nội dung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, chú trọng việc xây dựng báo cáo chính trị thật chất lượng; chú ý chủ đề, phương châm Đại hội, bố cục chi tiết, đề án nhân sự, báo cáo kiểm điểm cấp uỷ; xây dựng phương án nhân sự phải bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ các cấp. Các tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII xây dựng kế hoạch của từng tiểu ban, phân công các thành viên tiểu ban từng nội dung công việc cụ thể. Đẩy mạnh tuyên truyền về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; nắm chắc tình hình đơn, thư, vấn đề an ninh trật tự, vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


Hoàng Cường