leftcenterrightdel
 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh, nhiệm kỳ 2020- 2025 (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, đó là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII; đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp để phát triển và xây dựng Đạ Tẻh trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2025. Tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo”, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đạ Tẻh phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nhiệm kỳ trên địa bàn đạt 7,82%; Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 7,82%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đến năm 2025 đạt 124,5 triệu đồng /ha; đến năm 2025 tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế của huyện là: nông – lâm - thủy sản chiếm 42%, dịch vụ chiếm 46%, công nghiệp - xây dựng chiếm 12%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2025 đạt 4.862 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 có tốc độ tăng trung bình đạt 5 - 7%/năm.

Phấn đấu tỷ lệ gia đình, thôn, buôn tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện đạt từ 96 đến 97%; có 8/8 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, trong đó có 4/8 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu; có từ 85% trở lên số trường công lập đạt chuẩn quốc gia; có từ 8 - 9,5 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 50%; hàng năm có trên 85 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm, Đảng bộ huyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trong nhiệm kỳ kết nạp 250 đảng viên mới (50 đảng viên đảng viên mới/năm)…/.

An Nhiên