Ngày 17/10, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 700 cán bộ chủ trì của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Duy Hiển)

Theo đó, tại hội nghị các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản, bao gồm: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022…

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, các nội dung Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là những nội dung quan trọng và có tính chiến lược, do đó, mỗi đồng chí cần chủ động nghiên cứu sâu. Trên cơ sở đó, vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ bổ sung chỉ tiêu, nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch cấp mình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn đặt ra; đồng thời thông báo, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, xây dựng thành phố phát triển bền vững…

Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị lãnh đạo các cấp ủy, địa phương nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 - 12/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Chi Mai