Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn

Sau 4 năm với tinh thần quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội khóa XII tại tỉnh Bắc Kạn đã có sự chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đánh giá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã được Tỉnh ủy Bắc Kạn và các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn thể các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện ở từng địa phương, đơn vị, vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn ở cơ sở.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bắc Kạn, thời gian qua các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đều nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, vị trí then chốt của công tác xây dựng đảng. Vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, đảng viên chuyển biến tích cực.

Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, giáo dục tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên được chỉ đạo thực hiện bài bản,tổ chức chặt chẽ với những hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đề án về nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 - 2022 (đề án số 07- ĐA/TU ngày 20/12/2017). Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm đẩy mạnh, kịp thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát những địa phương, đơn vị có những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm; xử lý nghiêm những khuyết điểm, vi phạm, tạo được niềm tin đối với quần chúng nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, chỉ đạo điều tra, khởi tố, xét xử những vụ việc dư luận quan tâm.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tránh sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Trước khi Trung ương ban hành các nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện đề án 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 về “sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021”. Kết quả các cơ quan chuyên môn, giúp việc cấp ủy, chính quyền tỉnh đã giảm được 108 đầu mối, số lượng trưởng phòng và tương đương giảm 32 người …

Công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm; số chi bộ thôn sinh hoạt ghép giảm từ 101 chi bộ với 214 thôn (năm 2015) đến nay còn 53 chi bộ với 111 thôn, Đảng bộ tỉnh không còn thôn, bản trắng đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích cực; tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn… 

Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bài bản, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định. Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được trẻ hóa, trình độ chuyên môn dần được chuẩn hóa; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy có chuyển biến tích cực.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung hướng về cơ sở. Nhờ đó, những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất kiến nghị chính đáng của người dân cơ bản được cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng; động viên, khích lệ quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tạo sự đồng thuận trong xã hội; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường.

Việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về đảng viên; về nguyên tắc tổ chức, cơ cấu tổ chức Đảng; tổ chức đảng trong các lực lượng vũ trang; về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của Ủy ban Kiểm tra các cấp; về khen thưởng, kỷ luật… trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng,.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị gọn, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng gắn liền với cải cách hành chính; tập trung các giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh…/.

Hương Dịu