Ngày 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28 (mở rộng) nhằm sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện nội dung công tác cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW là việc nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, mang tính cấp thiết, rất chiến lược, nhạy cảm song đây lại là một trong những Nghị quyết mà tỉnh Yên Bái thực hiện rất thành công trên mọi phương diện. Trong đó, quan trọng là đã thống nhất về mặt chính trị, tạo được một cuộc cách mạng giải phóng tư tưởng, thay đổi được tư duy ở từng cấp độ khác nhau theo xu thế, theo yêu cầu. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị.

Quá trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế được tỉnh thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, không cầu toàn, nóng vội, trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế là phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện tốt hai Nghị quyết 18, 19 gắn với thực hiện Nghị quyết 39 trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các nghị quyết trên; nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác quản lý, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế đã ban hành. Kiên trì mục tiêu để đến năm 2021 giảm tối thiểu 12% biên chế công chức, 13% biên chế viên chức; đồng thời xác định rõ khung vị trí việc làm để rà soát, cân đối, điều chỉnh, bổ sung biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu so với tổng biên chế được giao đến năm 2021 nhằm bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ…

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện hai Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Dung trình bày cho biết, từ năm 2015 đến nay, Yên Bái đã giảm được 402 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, bằng 25,4% so với tổng số đầu mối tổ chức, cơ quan, đơn vị năm 2015; giảm 1.203 cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; giảm 4.407 biên chế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: yenbai.gov.vn

Tỉnh Yên Bái đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện chức năng phục vụ chung các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở 100% cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, thu gọn, nâng cao chất lượng hoạt động các Ban quản lý dự án…

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành các thủ tục cơ bản tiến hành sắp xếp 01 đơn vị hành chính cấp huyện (thị xã Nghĩa Lộ) và sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã; sau sắp xếp giảm 07 đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố theo đúng Thông tư số 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Sau khi sắp xếp đã giảm được 985 thôn, bản, tổ dân phố, bằng 41,9% so với tổng số thôn, bản, tổ dân phố toàn tỉnh trước khi sắp xếp. Số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố giảm 13.027 người so với thời điểm 30/4/2015.

Kinh phí tiết kiệm do thực hiện việc tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2019 khoảng 1.355 tỷ đồng, giảm chi phí trực tiếp cho bộ máy từ 71% (năm 2015) xuống 55% (năm 2019). Trong đó năm 2016 tiết kiệm được khoảng 170 tỷ đồng, năm 2017 tiết kiệm được khoảng 340 tỷ đồng, năm 2018 tiết kiệm được khoảng 415 tỷ đồng; năm 2019 tiết kiệm được khoảng 430 tỷ đồng..../.


AD (tổng hợp)