Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: HH

Nghị quyết ban hành đã gần 02 tháng, nhưng tình hình giá cả vẫn diễn biến xấu: Nhịp độ tăng giá vẫn tiếp tục cao, ảnh hưởng rất xấu đến sản xuất, lưu thông và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, ngày 24/5/1987, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trực tiếp viết và mang đến trụ sở Báo Nhân Dân, nhờ đồng chí Thường trực chuyển tận tay cho đồng chí Tổng Biên tập một phong bì, trong đó có một bài báo và một bức thư viết tay. Sáng hôm sau, ngày 25/5, trên trang nhất Báo Nhân Dân xuất hiện một chuyên mục mới: “Những việc cần làm ngay” và đăng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với bút danh N.V.L. Bài báo chỉ có 340 từ nhưng đã nói rõ một sự thật: Tình hình giá cả vẫn đang leo thang và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống của người làm công ăn lương, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, lưu thông, đến bội chi ngân sách, bội chi tiền mặt… Bài báo vạch rõ ba nguyên nhân chính gây ra tình trạng này và yêu cầu:

- Các bộ, các ngành, các địa phương, các cơ quan có thẩm quyền phải tích cực làm tốt việc lập lại trật tự giá cả.

- Các cơ quan tuyên truyền (báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình…) phải phản ánh và lên án, phải chỉ đích danh những cá nhân, những cơ quan, những tổ chức… làm các việc trái với chủ trương Nghị quyết Trung ương 2 như tác giả đã chỉ ra, lên án bác bỏ các luận điệu của bọn phá hoại chính sách giá cả.

- Các cơ quan pháp luật phải lôi các vụ việc làm sai trái lớn để nghiêm trị và kết quả thế nào phải đưa rõ lên các cơ quan ngôn luận cho nhân dân biết.

Từ ngày 25/5/1987 đến 28/9/1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã viết 31 bài trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay”. Riêng 6 ngày đầu từ ngày 25/5 đến 30/5, mỗi ngày Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết 1 bài “Những việc cần làm ngay”. Các bài viết này đã chỉ rõ: Những việc cần làm ngay là những việc cấp bách, cần giải quyết nhanh chóng theo tinh thần lời nói đi đôi với việc làm nhằm thực hiện các mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra. Tác giả “Những việc cần làm ngay” yêu cầu các cấp, các ngành nhìn thẳng vào sự thật, thực hiện công khai dân chủ, tập trung giải quyết những vấn đề do công luận lên tiếng một cách nhanh chóng, chính xác, triệt để; đồng thời cũng lưu ý trách nhiệm chính trị xã hội rất lớn của các cơ quan truyền thông đại chúng. “Những việc cần làm ngay” trở thành nhu cầu, thành đòi hỏi cấp bách và sự cổ vũ động viên mạnh mẽ đối với toàn Đảng, toàn dân, trực tiếp là lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan báo chí truyền thông.

Chỉ sau hai tháng báo Nhân Dân đăng 14 bài “Những việc cần làm ngay” của tác giả N.V.L, sự hưởng ứng của các ngành, các địa phương, của báo chí và của các cơ quan pháp luật đã phát triển thành phong trào hành động cách mạng. Hàng ngày, báo Nhân Dân nhận được hàng trăm thư và bài bạn đọc gửi đến phản ánh, tố cáo những tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Hàng chục bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố đã ra quyết định hưởng ứng “Những việc cần làm ngay”, quyết định chương trình hành động, triển khai kiên quyết kịp thời, đồng bộ các giải pháp chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống những việc làm sai trái với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nhận thức sâu sắc bài học về hiệu quả cao của phong cách lãnh đạo Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và Nghị quyết Trung ương 2 thông qua thực hiện “Những việc cần làm ngay”; phong cách lãnh đạo giải quyết những vấn đề đặt ra một cách nhanh chóng, chính xác, triệt để, dứt điểm những vụ việc tiêu cực đang gây bức xúc trong xã hội, cản trở sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với tinh thần nói thẳng, nói thật, lời nói đi đôi với việc làm, mở rộng tính công khai dân chủ và phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; cùng với đó là việc xây dựng, củng cố và sử dụng có hiệu quả các cơ quan pháp luật như: Kiểm toán, công an, kiểm sát, tòa án...

Trong bài viết thay lời tựa cuốn sách quý: “Sức sống những việc cần làm ngay”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Phải coi việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng là “Những việc cần làm ngay”, phải trở thành chương trình hành động cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và của cả hệ thống chính trị. Phải giải quyết những công việc cấp bách với quyết tâm chính trị cao, hành động nhanh chóng, chính xác, triệt để nhằm đạt bằng được mục tiêu đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi: “Đồng chí, đồng bào cả nước hưởng ứng mạnh mẽ “những việc cần làm ngay” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII” [1].

Thực hiện quan điểm chỉ đạo: Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, do đó, khi xây dựng chương trình hành động thực hiện đồng bộ bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, cấp ủy và chính quyền các cấp cần tập trung quyết liệt thực hiện nhóm nhiệm vụ: Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng với 8 nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể rõ ràng.

Trong chương trình hành động thực hiện nhóm nhiệm vụ giải pháp kiểm tra, giám sát kỷ luật, phải coi nhiệm vụ chống tham nhũng, xử lý kiên quyết, triệt để các vụ đại án tham nhũng, lãng phí là những việc cần làm ngay, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhất. Trong 2 năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cần tiến hành kiên quyết, dứt điểm khâu điều tra để xét xử nghiêm minh hơn chục đại án mà Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã chỉ đạo và tiến hành kiểm toán, thanh tra, điều tra xử lý triệt để hàng chục dự án kinh tế - những “khối u” hàng nghìn tỷ đang làm khánh kiệt nền kinh tế mà báo chí đã nêu.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách này, quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước rất cao, Báo chí đã phát hiện và đưa ra công luận hàng chục vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử phải được xây dựng trong sạch và vững mạnh, có bản lĩnh vững vàng, thượng tôn pháp luật, phải thực sự là những "Bao công", "Triển Chiêu" của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng – phải thực sự là đội quân xung kích để ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ./.

------------------

[1] Báo Nhân Dân: Sức sống “Những việc cần làm ngay” – Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật. Năm 2017, trang 9-10.                                    

                                                                                                                                                                                                                                                       


PGS.TS Đào Duy Quát