Đồn Sơn Bục ở Nghĩa Lộ (Yên Bái) bị quân ta tiêu diệt trong
chiến dịch Tây Bắc, năm 1952. (Ảnh: baotanglichsu.vn)

Sau hai tháng chiến đấu, ta đã chiến thắng địch ở Tây Bắc. Nhằm khuếch trương thắng lợi này và kịp thời đề ra những nhiệm vụ cần thiết cho các địa phương, Ban Bí thư ra Thông cáo "Về việc chúng ta thắng lớn ở Tây Bắc".

Thông cáo nêu lên những thắng lợi to lớn của ta ở Tây Bắc: địch bị tiêu diệt 13.800 tên ở cả hai mặt trận Tây Bắc và đồng bằng, nhiều tiểu đoàn, đại đội thuộc các binh đoàn cơ động của địch bị diệt gọn; hầu hết quân ngụy người địa phương, chỗ dựa của địch để chiếm đóng Tây Bắc, bị tan rã; tỉnh Sơn La (trừ Nà Sản), năm huyện phía nam Lai Châu và vùng tạm chiếm của tỉnh Yên Bái rộng 28.500 km2 với 25 vạn dân được giải phóng; căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và củng cố thêm vững chắc.

Thắng lợi của ta ở Tây Bắc đã phá được phần lớn “Xứ Thái tự trị" của giặc và ảnh hưởng chung đến chiến trường toàn quốc, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho chiến tranh du kích phát triển mạnh ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Đồng thời, thắng lợi Tây Bắc cũng ảnh hưởng sâu rộng tới phong trào kháng chiến của Lào, nhất là ở Thượng Lào.

Thông cáo chỉ rõ nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, quân và dân ta đã giữ được bí mật và đánh bất ngờ làm cho địch lúng túng đối phó. Hơn nữa, sau chỉnh huấn chính trị, bộ đội ta tích cực chịu đựng gian khổ, quyết tiêu diệt địch. Thắng lợi còn do thực hiện đúng chính sách dân tộc thiểu số của Đảng và 8 điều mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cơ sở cho công tác chính trị của ta huy động nhân dân địa phương ủng hộ kháng chiến. Do vậy, ta đã phát huy được tối đa sự giúp đỡ của nhân dân các tỉnh phục vụ chiến dịch với 5 triệu ngày công và vận chuyển hơn 6.000 tấn gạo chuyển ra tiền tuyến. Thông cáo còn nêu lên nhiệm vụ của quân và dân ta sau chiến dịch: ta đã thắng lợi lớn, nhưng địch chưa hoàn toàn bị tiêu diệt ở Tây Bắc, chúng còn âm mưu giành lại thắng lợi của ta. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta sau chiến dịch là khẩn trương bổ sung và củng cố các đơn vị bộ đội vừa tham chiến ở Tây Bắc, mở hội nghị tổng kết kinh nghiệm chiến dịch để giáo dục bộ đội sửa chữa khuyết điểm. Vùng mới giải phóng phải có kế hoạch cụ thể để giữ vững và phát triển phong trào, tranh thủ và bồi dưỡng lực lượng nhân dân. Vùng trung du và đồng bằng phải ra sức khuếch trương thắng lợi, đẩy mạnh tuyên truyền thắng lợi trong toàn quốc. Các cấp uỷ địa phương cần kiểm điểm việc huy động dân công và động viên vật lực phục vụ tiền tuyến để rút bài học kinh nghiệm cho công tác về sau.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.752-754, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.