Chỉ thị nêu rõ: Những đồng chí được kết nạp trong đợt này gọi là đồng chí "Lớp Tháng Tám" để các đồng chí ấy cũng như toàn Đảng nhận rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời nhận rõ nhiệm vụ phát triển tinh thần và sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám. “Lớp Tháng Tám", được tổ chức từ ngày 19-8 đến ngày 2-9-1947. Những người được giới thiệu vào “Lớp Tháng Tám" cũng như lệ thường, nhất thiết phải là những người hăng hái, tích cực, trung thực, tán thành chủ nghĩa cộng sản, có lý lịch rõ ràng; tuyệt đối không vì cảm tình riêng, vì sự gần gũi mà giới thiệu vào Đảng một cách ẩu thả, làm cho thành phần của Đảng trở nên phức tạp. Các cấp bộ Đảng phải chuẩn bị mở lớp huấn luyện ngay cho những đảng viên "Lớp Tháng Tám" về chủ nghĩa cộng sản, công tác và đạo đức cách mạng.

------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.203-204, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.