Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng chỉ rõ những sai lầm trước đây: trong những năm 1930-1931, phong trào cách mạng Đông Dương lên tới đỉnh cao và dẫn đến khởi nghĩa vũ trang ở các tỉnh: Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh nên có một số đồng chí cho rằng phải tiếp tục đấu tranh để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang hoặc cho rằng cần phát triển đấu tranh giai cấp. Chính vì không hiểu được đặc điểm của xứ Đông Dương nên các đồng chí đã coi nhẹ vấn đề giải phóng dân tộc.

Về các đảng phái chính trị, các cấp uỷ Đảng chưa xúc tiến được việc thành lập Mặt trận Thống nhất phản đế, nên chưa tập hợp được lực lượng to lớn của dân tộc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ: Đảng Cộng sản là một Đảng cách mạng triệt để, nhưng tình hình trong nước và quốc tế yêu cầu Đảng phải tập hợp tất cả lực lượng cách mạng, tiến hành cuộc đấu tranh chung chống đế quốc Pháp - kẻ thù của nhân dân Đông Dương.

Về các tổ chức quần chúng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho rằng, các cấp uỷ Đảng còn vận dụng một cách máy móc các hình thức tổ chức ở các nước khác vào trong nước mà không biết thay đổi các hình thức tổ chức để tập hợp rộng rãi quần chúng.

Về vấn đề Mặt trận Dân tộc phản đế, kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản và thực tế cho thấy rõ cuộc đấu tranh để thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế ở các nước tư bản và các nước thuộc địa là nhiệm vụ đặc biệt cấp bách hiện nay.

Ban Chấp hành Trung ương chỉ rõ việc thành lập Mặt trận Dân tộc phản đế ở Đông Dương là vô cùng cấp bách. Các tổ chức Đảng phải chủ động thành lập Mặt trận Dân tộc phản đế nhằm tập hợp tất cả các đảng phái chính trị, các tầng lớp quần chúng, nhưng khi tiến hành phải hết sức linh hoạt, mềm dẻo. Mặt trận Dân tộc phản đế phải trở thành tổ chức công khai của đông đảo quần chúng, có thể thay đổi nội dung phụ thuộc vào hoàn cảnh từng xứ và Mặt trận Dân tộc phản đế ở Đông Dương cần phải gắn bó chặt chẽ với Mặt trận Nhân dân Pháp.

Ban Chấp hành Trung ương cho rằng, phải thay đổi triệt để các phương pháp tổ chức quần chúng, phải biết sử dụng mọi khả năng công khai và bán công khai. Ở các xứ, các vùng, nơi giai cấp vô sản hãy còn ít như ở Ai Lao, Cao Miên… Trung ương cho rằng cần phải thành lập các Đảng cách mạng - dân tộc cho dân bản xứ.

Ban Chấp hành Trung ương cho rằng phải thay đổi phương pháp tổ chức, tập hợp rộng rãi nhất quần chúng vào các tổ chức thanh niên, công nhân, nông dân, hội cứu tế. Thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là cơ sở để các cấp uỷ Đảng tổ chức lãnh đạo phong trào quần chúng trong tình hình mới.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.450-452, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.