Cuộc mít tinh do bộ phận hoạt động công khai của Đảng bộ thành phố gồm Nguyễn Văn Kỉnh, Nguyễn Văn Chùa, Trần Văn Út, Hai Sóc... vận động tổ chức.

Những người tham dự mít tinh hô to các khẩu hiệu đòi tự do nghiệp đoàn ái hữu, triệt để thi hành Luật lao động, tăng lương, giảm sưu thuế; chống chiến tranh đế quốc; ủng hộ hoà bình, ủng hộ Liên Xô; đoàn kết với cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc và nhân dân Tây Ban Nha.

Phái Tờrốtkít trà trộn vào cuộc mít tinh gây chia rẽ và phá hoại. Họ bị quần chúng nhân dân vạch mặt và đuổi ra khỏi cuộc mít tinh.

Trong ngày, nhiều địa phương khác ở Nam Bộ cũng tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.580-581, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.