Đại hội bầu đồng chí Lê Duẩn làm Bí thư Xứ uỷ
(Ảnh: baotanglichsu.vn)

Đại hội nhấn mạnh, đối với địch, "Nam Bộ đã trở nên trung tâm hoạt động chính trị và cũng là vị trí quân sự quan trọng”. Chiến lược của địch là tiến hành bao vây toàn diện, đánh đòn chính vào dự trữ chiến lược của ta.

Đại hội xác định: "Chiến lược của ta phải nhằm vào chống chiến lược giặc, vào sự bảo vệ dự trữ của chúng ta, bảo vệ hậu phương của ta". Đại hội quyết nghị mở rộng phong trào dân quân, để bảo vệ dự trữ của ta, phá hoại dự trữ của địch, gây phong trào làng chiến đấu rộng rãi. Đồng thời "phải có chủ lực mạnh mẽ để đánh những trận lớn".

Nhận định và chủ trương của Xứ ủy Nam Bộ đối với âm mưu của địch được quán triệt trong các hội nghị khác, như Hội nghị Quân sự Nam Bộ mở rộng 1-1948, Hội nghị Dân quân toàn Khu 7 tháng 7-1948. Đại hội bầu đồng chí Lê Duẩn làm Bí thư Xứ uỷ.

------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.297-298, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.