Sách có chín phần.

1. Các giai cấp.

Sách nói rõ, thế giới ngày nay chia thành hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Sau khi định nghĩa giai cấp, sách giải thích về các giai cấp, tầng lớp tư sản, vô sản, phong kiến, nông dân (phú nông, trung nông, bần nông, công nhân nông nghiệp), địa chủ, vô sản, lưu manh, trí thức, tiểu tư sản, dân nghèo thành thị.

2. Các loại hình cách mạng chủ yếu.

Sách nêu ba loại hình: cách mạng vô sản, cách mạng dân chủ tư sản, cách mạng giải phóng dân tộc.

Cuộc cách mạng hiện nay ở Đông Dương là cách mạng dân chủ tư sản với hai nhiệm vụ là phản đế và cải cách ruộng đất, tiến lên cách mạng vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Động lực của cách mạng phản đế và ruộng đất là công nhân, nông dân lao động và dân nghèo thành thị do giai cấp công nhân lãnh đạo thông qua Đảng Cộng sản Đông Dương.

3. Ý nghĩa và nhiệm vụ của các Xôviết.

Xô viết công nông binh là hình thức chuyên chính của giai cấp vô sản và nông dân trong cách mạng dân chủ tư sản, là chuyên chính của giai cấp vô sản trong thời kỳ cách mạng vô sản, thời kỳ đã tiêu diệt hết giai cấp tư sản.

4. Các đảng.

Sách định nghĩa đảng phái, giải thích Đảng Cộng sản Đông Dương là đảng của giai cấp vô sản, theo tư tưởng Mác - Ăngghen - Lênin, liên lạc mật thiết với quần chúng, lãnh đạo quần chúng làm cách mạng phản đế và ruộng đất lập chính quyền Xôviết công nông, binh, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sách giải thích về các đảng Lập hiến các nhóm quốc gia cải lương, Việt Nam Quốc dân Đảng, nêu thái độ của Đảng Cộng sản đối với các đảng phái đó.

5. Các tổ chức quần chúng.

Sách nêu các tổ chức: Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên Cộng sản Đoàn, Cứu tế đỏ, Phản đế liên minh, Tổ chức binh lính, Đội tự vệ đỏ công nông và các tổ chức quần chúng khác; xác định quan hệ của Đảng với các tổ chức đó.

6 . Các tổ chức quốc tế

Sách điểm các Quốc tế II, Quốc tế Công hội vàng, Hội Quốc liên, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III), Quốc tế Cộng sản Thanh niên, Quốc tế Công hội đỏ, Quốc tế Cứu tế đỏ.

7. Các loại học thuyết.

Sách viết về các học thuyết chủ nghĩa cộng sản, xã hội dân chủ, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa Tôn Dật Tiên, học thuyết bất hợp tác của Găngđi, các tôn giáo.

8. Nói về Liên Xô.

Lịch sử hình thành Liên bang Xôviết và những thành tựu to lớn Liên Xô đã và đang đạt được trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kêu gọi ủng hộ Liên bang Xôviết, thành trì của cách mạng thế giới.

9. Nói về Trung Quốc

Quá trình lớn mạnh của cách mạng Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định tinh thần đoàn kết chiến đấu với cách mạng Trung Quốc.

Cuốn sách Hỏi và đáp những vấn đề cách mạng tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản của cách mạng vô sản như nhiệm vụ, động lực cách mạng, vai trò của giai cấp vô sản và Đảng Cộng sản, tương lai tươi sáng của cách mạng. Sách cũng dành phần thích đáng phê phán những tổ chức, quan điểm trái với chủ nghĩa cộng sản. Sách giúp người đọc nắm được những vấn đề lý luận cơ bản, có tác dụng lớn đối với phong trào cách mạng lúc bấy giờ.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.397-400, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.