Nhà của ông Hứa Gia Khởi, làng Nậm Quang (Trung Quốc),
nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở trong thời gian mở lớp huấn luyện chính trị
cho các cán bộ Việt Nam (12-1940) (Ảnh: hochiminh.vn)

Tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương ở Quảng Tây tìm cách đưa số đảng viên và thanh niên này ra khỏi sự kiểm soát của chính quyền Tưởng Giới Thạch, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức một lớp huấn luyện ngắn ngày cho họ trước khi về nước.

Đầu tháng 1-1941, tại làng Nậm Quang (Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc), 43 cán bộ cách mạng được sự huấn luyện chính trị trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc và các cộng sự Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... Nội dung chương trình huấn luyện của lớp gồm ba phần chính: Tình hình thế giới và trong nước; tổ chức các đoàn thể quần chúng: Công nhân Cứu quốc, Nông dân Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc..., các Đội tự vệ của Việt Minh; phương pháp điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện cán bộ, đấu tranh.

Số cán bộ học viên được phân ra ở cả hai làng Nậm Quang và Nậm Tấy. Ban ngày lớp ra bãi rừng luyện tập, ban đêm học tại một địa điểm nhà dân.

Kết thúc lớp huấn luyện đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức kiểm tra chặt chẽ để học viên nắm chắc tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam, phương pháp tổ chức các đoàn thể cứu quốc phù hợp với tình hình cách mạng.

Các học viên nhận nhiệm vụ nhanh chóng về Cao Bằng, toả về các châu Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình..., tiến hành thí điểm vận động quần chúng, xây dựng các Hội Cứu quốc.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.717-718, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.