Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng thành viên Hội đồng Chính phủ,
Ban Thường trực Quốc hội năm 1948 (Ảnh: hochiminh.vn)

Hội nghị thảo luận và thông qua các báo cáo quan trọng sau:

1. Chúng ta chiến đấu cho độc lập và dân chủ, do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng trình bày.

2. Kiểm thảo mùa hè và chuẩn bị thu đông năm 1948 do đồng chí Võ Nguyên Giáp trình bày.

3. Công tác dân vận và công tác Mặt trận dân tộc thống nhất do đồng chí Hoàng Quốc Việt, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng, trình bày.

4. Tình hình và nhiệm vụ mới của Đảng do đồng chí Lê Đức Thọ, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng, trình bày.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam lúc này là chống đế quốc và phong kiến. Hai nhiệm vụ đó quan hệ khăng khít với nhau, bồi bổ cho nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Cần tập trung lực lượng mọi mặt làm cho xong nhiệm vụ phản đế, nhưng không phải nhiệm vụ phản phong kiến được gác lại hoàn toàn sau khi làm xong nhiệm vụ phản đế rồi mới tính đến. "Có cải cách ruộng đất lần đầu thủ tiêu những tàn tích bóc lột phong kiến mới mong cải thiện đời sống cho quần chúng nhân dân đông đảo, làm cho số rất đông nhân dân ngày càng thiết tha ủng hộ chế độ cộng hoà dân chủ và tích cực tham gia kháng chiến chống đế quốc Pháp và bọn Việt gian".

Phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam là dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nhiệm vụ cần kíp của toàn Đảng, toàn dân ta trong lúc này là tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thống nhất Việt Minh - Liên Việt; cải thiện đời sống nhân dân và thực hành chính sách ruộng đất của Đảng; củng cố chính quyền các cấp, phá chính quyền địch và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Về công tác xây dựng Đảng, Hội nghị chủ trương đẩy mạnh công tác phát triển Đảng ở Nam Bộ kịp với miền Bắc, gây cơ sở phát triển Đảng sâu rộng ở vùng địch kiểm soát và chiếm đóng để thực hiện khẩu hiệu biến hậu phương địch thành hậu phương ta. Củng cố đi đôi với phát triển, chú trọng xây dựng chi bộ tự động công tác; thực hiện thống nhất tư tưởng và hành động, đề cao kỷ luật, đào tạo cán bộ, chuẩn bị triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.299-301, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.