Dự Hội nghị có đông đảo cán bộ các tỉnh, thành ở miền Bắc Việt Nam. Hội nghị thảo luận và quyết định những vấn đề sau đây:

Về kế hoạch quân sự mùa hè, Hội nghị vạch rõ nhiệm vụ của ta là: "tích cực lợi dụng thời gian bổ sung bộ đội, phát triển dân quân, ở những nơi địch có thể tiến công ráo riết thì đề phòng phá các cuộc tấn công của địch". Để hoàn thành nhiệm vụ, Hội nghị đề ra những nhiệm vụ cụ thể là bổ sung quân đội, tăng cường các đội chủ lực, tiếp tục luyện quân, tăng cường trang bị và cung cấp cho bộ đội; đánh mạnh ở hậu phương địch; củng cố và phát triển phong trào du kích ở Bắc Bộ, Trung Bộ và vùng dân tộc ít người; dọc các đường giao thông; xây dựng làng chiến đấu, căn cứ du kích.

Về vấn đề cải thiện dân sinh, Hội nghị đã đề ra những chính sách và biện pháp đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội nhằm phục vụ nhu cầu kháng chiến và cải thiện đời sống nhân dân.

Về cuộc vận động “thi đua ái quốc”, Hội nghị phân tích những vấn đề: nơi nào thi đua?, lãnh đạo phong trào thi đua như thế nào?, những phương pháp, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động thi đua.

Về công tác vùng địch tạm chiếm, Hội nghị cho rằng công tác vùng địch kiểm soát và chiếm đóng đã trở thành một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác kháng chiến của Đảng. Hội nghị đề ra nhiều biện pháp và hình thức cụ thể hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở vùng sau lưng địch nhằm giữ vững và nâng cao trình độ giác ngộ và tinh thần chiến đấu của nhân dân, làm kiên cố tổ chức quần chúng và Đảng, làm rối ren, tan rã hàng ngũ địch, phá chính quyền địch, lập lại chính quyền ta...

Về công tác Việt Minh và Liên Việt, Hội nghị chú trọng việc chấn chỉnh các tổ chức Việt Minh, các cấp bộ Việt Minh, đào tạo cán bộ, mối liên quan giữa Việt Minh và Liên Việt.

Về vấn đề tổ chức trong Đảng, Hội nghị nêu rõ hướng phát triển trong Đảng trước hết nhằm vào các vị trí chiến lược quân sự, đường giao thông, vùng dân tộc ít người, vùng địch kiểm soát, tiến tới xã có chi bộ, thôn có tổ Đảng. Hội nghị đề ra nguyên tắc củng cố Đảng làm cho chi bộ tự động công tác. Hội nghị đề ra các biện pháp nâng cao trình độ lý luận và công tác cho cán bộ, đảng viên; phê phán những biểu hiện chủ quan, chia rẽ, cô độc, hẹp hòi.

Hội nghị đã đưa ra những tư tưởng chỉ đạo quan trọng thúc đẩy hơn nữa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện trong cả nước.

------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.272-274, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.