Chỉ thị đề cao vai trò của tờ Sự thật "là một công cụ sắc bén để tuyên truyền cổ động: tuyên truyền chính sách và chủ nghĩa của đoàn thể cổ động toàn dân kháng chiến; tờ báo cũng là một lợi khí để giác ngộ nhân dân, đưa nhân dân vào tổ chức cách mệnh, bày vẽ công tác cách mạng cho hàng vạn cán bộ và đồng chí, cho hàng triệu nhân dân yêu nước… muốn giác ngộ cho quần chúng nhân dân và huấn luyện cho đảng viên về lý luận và thực hành không thể không có tờ báo".

Chỉ thị vạch ra những "khuyết điểm" của tờ báo như: chưa phản ánh được sinh hoạt của đoàn thể; ít bàn về công tác; ít phê bình các sai lầm, khuyết điểm của các tổ chức, cơ quan; chưa có mục tranh luận giữa những điểm chống nhau; chưa có người ngoài đoàn thể bày tỏ ý kiến trên mặt báo.

Chỉ thị đưa ra những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên: Bộ biên tập ít người lại không được chuyên trách; các đồng chí phụ trách các ngành công tác trọng yếu không viết bài cho tờ báo; không có thông tin viên và đặc phái viên nằm ngay trong quần chúng; cấp trên chưa chú ý giúp đỡ mọi mặt; vì hoàn cảnh chiến tranh nên việc in báo phát hành chậm và thất thường.

Trên cơ sở đó, Chỉ thị đề ra nhiệm vụ của các đồng chí Trung ương đối với tờ Sự thật trong thời gian tiếp theo như: Ban tuyên truyền cổ động Trung ương phải chọn người vào Bộ biên tập cho tờ báo. Các đồng chí phụ trách các ngành công tác chính, bắt buộc phải viết bài gửi cho Sự thật. Mỗi khu ít nhất phải có một đồng chí trong khu uỷ làm thông tin viên, hay biên tập viên cho báo. Gắng cho báo ra đúng và đều mỗi tuần một kỳ. Tất cả các đồng chí đảng viên phải bắt buộc nghiên cứu Sự thật, thảo luận những bài quan trọng.

------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.194-196, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.