Đồng chí Võ Minh Lương

Cập nhật lúc 10h3  -  Ngày 17/03/2016

Đồng chí Võ Minh Lương

Họ và tên: Võ Minh Lương

Ngày sinh: 1963
Quê quán: Quảng Bình
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII