Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

(1946 - 1969)

Chủ tịch Nước kiêm Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Tôn Đức Thắng

Đồng chí Tôn Đức Thắng

(1969 - 1981)

Đồng chí Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh

(1981 - 1987)

Đồng chí Võ Chí Công

Đồng chí Võ Chí Công

(1987 - 1992)

Đồng chí Lê Đức Anh

Đồng chí Lê Đức Anh

(1992 - 1997)

Đồng chí Trần Đức Lương

Đồng chí Trần Đức Lương

(1997 - 6/2006)

Đồng chí Nguyễn Minh Triết

Đồng chí Nguyễn Minh Triết

(6/2006 - 7/2011)

Đồng chí Trương Tấn Sang

Đồng chí Trương Tấn Sang

(7/2011 - 31/3/2016)

Đồng chí Trần Đại Quang

Đồng chí Trần Đại Quang

(Từ 2/4/2016 đến nay)