Đồng chí Nguyễn Văn Tố

Đồng chí Nguyễn Văn Tố

(02/3/1946 - 8/11/1946)

Đồng chí Bùi Bằng Đoàn

Đồng chí Bùi Bằng Đoàn

(09/11/1946 - 19/9/1955)

Đồng chí Tôn Đức Thắng

Đồng chí Tôn Đức Thắng

(20/09/1955 - 8/5/1960)

Đồng chí Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh

(7/1960 - 7/1981)

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

(7/1981 - 6/1987)

Đồng chí Lê Quang Đạo

Đồng chí Lê Quang Đạo

(6/1987 - 9/1992)

Đồng chí Nông Đức Mạnh

Đồng chí Nông Đức Mạnh

(9/1992 - 27/6/2001)

Đồng chí Nguyễn Văn An

Đồng chí Nguyễn Văn An

(27/6/2001 - 27/6/2006)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

(27/6/2006 - 23/7/2011)

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

(23/7/2011 - 30/3/2016)

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Từ 31/3/2016 đến nay