Đồng chí Nguyễn Văn Tố

Đồng chí Nguyễn Văn Tố

(từ 02/3/1946 đến 8/11/1946)

Đồng chí Bùi Bằng Đoàn

Đồng chí Bùi Bằng Đoàn

(từ 09/11/1946 đến 19/9/1955)

Đồng chí Tôn Đức Thắng

Đồng chí Tôn Đức Thắng

(từ 20/09/1955 đến 08/5/1960)

Đồng chí Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh

(từ 7/1960 đến 7/1981)

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

(từ 7/1981 đến 6/1987)

Đồng chí Lê Quang Đạo

Đồng chí Lê Quang Đạo

(từ 6/1987 đến 9/1992)

Đồng chí Nông Đức Mạnh

Đồng chí Nông Đức Mạnh

(từ 9/1992 đến 27/6/2001)

Đồng chí Nguyễn Văn An

Đồng chí Nguyễn Văn An

(từ 27/6/2001 đến 27/6/2006)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

(từ 27/6/2006 đến 23/7/2011)

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

(từ 23/7/2011 đến 30/3/2016)

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

từ 31/3/2016 đến nay