Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

(11/1946 - 9/1955)

Chủ tịch Nước kiêm Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Phạm Văn Đồng

Đồng chí Phạm Văn Đồng

(1955 - 1987)

Đồng chí Phạm Hùng

Đồng chí Phạm Hùng

(1987 - 1988)

Đồng chí Đỗ Mười

Đồng chí Đỗ Mười

(1988 - 1991)

Đồng chí Võ Văn Kiệt

Đồng chí Võ Văn Kiệt

(1992 - 1997)

Đồng chí Phan Văn Khải

Đồng chí Phan Văn Khải

(1997 - 6/2006)

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

(6/2006 - 6/4/2016)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Từ 7/4/2016 đến nay