Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta

(10/1956 - 9/1960)

Chủ tịch Đảng kiêm Tổng Bí thư của Đảng

Đồng chí Trần Phú

Đồng chí Trần Phú

(10/1930 - 4/1931)

Đồng chí Lê Hồng Phong

Đồng chí Lê Hồng Phong

(3/1935 - 10/1936)

Đồng chí Hà Huy Tập

Đồng chí Hà Huy Tập

(10/1936 - 3/1938)

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ

(3/1938 - 1/1940)

Đồng chí Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh

(5/1941 - 10/1956)
(7/1986 - 12/1986)

Đồng chí Lê Duẩn

Đồng chí Lê Duẩn

(9/1960 - 7/1986)

Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Đồng chí Nguyễn Văn Linh

(12/1986 - 6/1991)

Đồng chí Đỗ Mười

Đồng chí Đỗ Mười

(6/1991 - 12/1997)

Đồng chí Lê Khả Phiêu

Đồng chí Lê Khả Phiêu

(12/1997 - 4/2001)

Đồng chí Nông Đức Mạnh

Đồng chí Nông Đức Mạnh

(4/2001 - 1/2011)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

(1/2011 - đến nay)