TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cập nhật lúc 15h45  -  Ngày 12/10/2016

share facebookgửi emailin bài này

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. 95 năm Trường Kỹ thuật Cao Thắng (1906-2001).

2. Ánh lửa Ba Son, Nxb. Tổng hợp An Giang, 1988.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Nhà tù Côn Đảo (1862 - 1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

4. Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ An Giang: Bác Tôn (1888- 1980) cuộc đời và sự nghiệp, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1988.

5. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng thành phố Hồ Chí Minh: Sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và các tổ chức cộng sản đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1980.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang: Một con người bình thường - vĩ đại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh (20-8-1888 - 20-8-1988).

7. Chủ tịch Tôn Đức Thắng - thân thế và sự nghiệp, Hội Văn nghệ An Giang xuất bản, 1988.

8. Di tích lịch sử - văn hoá An Giang, Sở Văn hoá và Thông tin An Giang, 2001.

9. Lê Duẩn: Học tập gương sáng của đồng chí Tôn Đức Thắng, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5,1991, tr. 10.

10. Đặng Dũng: Chất công nhân trong nhà cách mạng Tôn Đức Thắng, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8,1998.

11. Trần Bạch Đằng: Từ Cửu Long đến Biển Đen và tiếp theo, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5,1991, tr. 18.

12. Phạm Văn Đồng: Bác Tôn - nhà cách mạng bất tử, Tạp chí Lịch sử Đảng, số5, 1991, tr. 11-12.

13. Đồng chí Tôn Đức Thắng - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực, Nxb. Sự thật, 1982.

14. Trần Giang: Đọc sách chủ tịch Tôn Đức Thắng, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1, 1990, tr. 76-78.

15. Trần Văn Hải: Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, một tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, 2003, tr. 22-25.

16. Nguyễn Văn Hoan: Một người cộng sản trong nhà tù Côn Đảo, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5, 1991, tr. 15-17.

17. Nguyễn Văn Hoan: Những ngày ở Côn Đảo với Bác Tôn, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, 1998.

18. Vũ Đình Hoè: Chủ tịch Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và quê hương An Giang, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 9, 2003, tr. 3-5.

19. Hồi ký của bác Dương Quang Đông (bản chép tay), viết năm 1994.

20. Hỏi và đáp: Về Chủ tịch Tôn Đức Thắng và lược sử phong trào công nhân Việt Nam, Nxb. Trẻ, 2002.

21. Lê Phú Hội: Quê hương Bác Tôn hôm nay, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, 1998.

22. Hội Cựu chiến binh phường Mỹ Bình: Tuổi trẻ bác Tôn, bác Tôn với tuổi trẻ, 1998.

23. Định Xuân Lâm Phạm Xanh: Bác Tôn, từ Công hội bí mật Sài Gòn đến thành lập chính đảng vô sản, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5, 1991, tr.19-23.

24. Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang, tập 1 (1927-1954), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang xuất bản, 2002.

25. Lịch sử Đảng bộ thị xã Long Xuyên, tập 1, "Long Xuyên trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền" 1927-1945 (Sơ thảo), Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Long Xuyên xuất bản, 1995.

26. Lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên, tập 2, ''Long Xuyên trong chiến tranh giải phóng 30 năm" (Sơ thảo), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long Xuyên xuất bản, tháng 4,1999

27. Lịch sử Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son.

28Lê Văn Lương: Kỷ niệm về Bác Tôn, Tạp chí Lịch sử Đảng số 5, 1991, tr. 13-14.

29. Người cặp rằng hầm xay lúa, Báo Sài Gòn giải phóng, 19-8-1978.

30. Những ngày sống chúng với bác Tôn tại nhà tù Côn Đảo, Hồi ký của Nguyễn Văn Hoan, Báo Lao động, số ra ngày 17, 21, 24-8-1968, (nhân dịp mừng thọ bác Tôn 80 tuổi).

31. Nguyễn Trọng Phúc: Cống hiến của đông chí Tôn Đức Thắng trong cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, 2003, tr. 15-17.

32. Trần Thành Phương (sưu tập): Bác Tôn của chúng ta, Nxb Tổng hợp An Giang, 1988.

33. Lê Quang: Tôn Đức Thắng người đầu tiên, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5,1991, tr. 28-30.

34. Sở Văn hoá Thông tin tỉnh An Giang: Những mẩu chuyện về bác Tôn, 1998.

35. Sở Văn hoá Thông tin tỉnh An Giang: Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980), An Giang, 1988.

36. Tô Thành Tâm (sưu tầm): Chuyện kể về Bác Tôn, Nxb. Tổng hợp An Giang, 1988.

37. Tô Thành Tâm: Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8,1998.

38. Đặng Văn Thái: Tôn Đức Thắng - chiến sĩ cộng sản quốc tế, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 9, 2003, tr. 6-10.

39. Lưu Phương Thanh: Những người con trung dũng của thành phố, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1987.

40. Song Thành: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người tiêu biểu nhất cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, 2003, tr. 18-21.

41. Nguyễn Thành: Bác Tôn trong cuộc nổi dậy của thuỷ thủ Pháp ở Biển Đen, tháng 4-1919, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, 2003, tr. 26-27.

42. Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, biểu tượng của đại đoàn kết (Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

43. Tỉnh uỷ An Giang Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Chủ tịch Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và quê hương An Giang,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

44. Vụ số 5 đường Barbier, 8-12-1928, Theo tin của báo Đuốc nhà Nam - 1930.

45. Đức Vượng: Góp phần làm sáng tỏ thêm một số vấn đề trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, giai đoạn 1945-1955, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5,1991, tr. 24-27.