MỤC LỤC

Cập nhật lúc 15h45  -  Ngày 12/10/2016

share facebookgửi emailin bài này

MỤC LỤC

* Lời Nhà xuất bản                                                                                          

* Lời nói đầu                                                                                                   

Chương I: Thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên (1988 - 1916)

Chương II: Tham gia cuộc nổi dậy của thủy thủ Pháp ở Biển Đen, bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga (1916 - 1920)   

Chương III: Thành lập Công hội bí mật và lãnh đạo các cuộc bãi công của công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn (1920 - 1930)

Chương IV: Đấu tranh bất khuất trong lao tù đế quốc ở Côn Đảo (1930 - 1945)

Chương V: Cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc (1945 - 1954)    

Chương VI: Cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trên phạm vi cả nước (1954 - 1969)        

Chương VII: Những cống hiến to lớn trên cương vị Chủ tịch nước (1969 - 1980)

Chương VIII: Những cống hiến đối với cách mạng Việt Nam và thế giới

Tài liệu tham khảo