Kỷ yếu hội thảo - Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Tạp chí Cộng sản - Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Hà Nội 2011)

Cập nhật lúc 15h42  -  Ngày 12/10/2016

KỶ YẾU HỘI THẢO
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Hà Nội - 2011
PHẦN I - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
PHẦN III. Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa X tại Đại hội XI