Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-1890 - 19-5-2010) (Nxb Chính trị - Hành chính - 2010)

Cập nhật lúc 15h43  -  Ngày 12/10/2016

DI SẢN HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
DI SẢN HỒ CHÍ MINH VỀ HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ
VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC DÂN TỘC
NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH
TRONG DI SẢN HỒ CHÍ MINH