Lê Duẩn tuyển tập (1950 - 1965) - Tập II (Nxb Chính trị quốc gia - 2008)

Cập nhật lúc 15h40  -  Ngày 12/10/2016

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới