Một buổi tuyên truyền trong vùng đồng bào khó khăn. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo

Cùng với việc tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cấp ủy đảng của tỉnh Bạc Liêu cũng đã phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, như: Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu, Cổng thông tin điện tử; hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện; hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử của một số ngành cấp tỉnh và địa phương…; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, mít tinh, giao lưu, tọa đàm, hội thảo, xây dựng nhiều cụm panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, lồng ghép các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phong trào hành động cách mạng ở địa phương để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua thực tế cho thấy, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp ủy đảng của tỉnh Bạc Liêu cũng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các lực lượng khác, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, ở một số địa phương có đông đồng bào dân tộc và tôn giáo, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phần lớn các chức sắc, chức việc là những người được đào tạo, có kiến thức xã hội cơ bản. Do vậy, sau khi được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, tài liệu, với uy tín cá nhân của mình, các chức sắc, chức việc góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền", trong những năm qua, các ngành, các cấp ở Bạc Liêu đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng bằng hình thức nêu gương các điển hình trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân... Nhiều phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tuyên dương, phát huy, nhân rộng, trở thành phong trào rộng lớn, tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đông đảo các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và ý chí phấn đấu vươn lên của đông đảo quần chúng nhân dân, nên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Bạc Liêu đều có sự phát triển vượt bậc. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khá cao 6,5%; thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng/người/năm. Sự nghiệp y tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo không ngừng phát triển; các đối tượng chính sách và hộ nghèo được chăm lo ngày một tốt hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên; niềm tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Toàn tỉnh có (40/49) xã có đường xe ô tô đến trung tâm xã; 98,9% số hộ sử dụng điện; 68,5 % số hộ được sử dụng nước sạch; 16 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt từ thành thị đến nông thôn không ngừng đổi mới. Số hộ nghèo giảm nhanh, sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tích cực góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với sự quan tâm toàn diện, sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, cùng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các binh chủng tuyên truyền, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Tuyên giáo của tỉnh Bạc Liêu, cùng với sự tham gia, giúp đỡ, vào cuộc của các ngành, các cấp và của đông đảo tầng lớp nhân dân, công tác tuyên truyền của tỉnh Bạc Liêu đã và sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp./. 

Lâm Hồ Sỹ