Chiều ngày 9/9, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở ngành, quận huyện, đại diện các Hội văn học nghệ thuật Thành phố…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Triều)

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Thành phố về vai trò của văn hóa được nâng lên, thể hiện rõ trong nhận thức và hành động, xây dựng con người được xem là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược và quyết định trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh phù hợp với vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt.

Truyền thống yêu nước, đoàn kết sáng tạo của thành phố tiếp tục được bồi đắp, phát huy. Lòng nhân ái, tình yêu thương đồng bào, đồng chí được tiếp tục vun đắp. Đức tính nghĩa tình từng bước trở thành nét văn hóa phổ biến, đặc trưng của người dân Thành phố. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo về vật chất và văn hóa.

“Những giá trị tinh thần mang nét đặc trưng tốt đẹp của người dân Thành phố là sức mạnh, tạo động lực tiếp tục xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, đồng chí Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Các phong trào thi đua yêu nước với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đem lại hiệu quả thiết thực, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hoạt động văn học nghệ thuật phong phú, sôi động, có nhiều sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ không ngừng phát triển. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố, các chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ được cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện và cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những hạn chế yếu kém. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển văn hóa chưa thường xuyên. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Lối sống thực dụng, văn hóa ngoại lai thiếu lành mạnh đã xâm nhập, làm xói mòn, phai nhạt giá trị truyền thống văn hóa dân tộc. Đầu tư cho thiết chế văn hóa còn chưa đúng mức. Vai trò quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa chưa theo kịp sự phát triển của xã hội. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa có lúc, có nơi còn chạy theo thành tích, hình thức. Còn nhiều tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật kém chất lượng.

Đồng chí Lê Thanh Liêm cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa và nhiệm vụ xây dựng văn hóa con người theo tinh thần Nghị quyết 33 trong các cấp ủy và cán bộ đảng viên chưa đầy đủ, sâu sắc. Quản lý văn hóa có lúc có nơi còn thiếu chủ động, thậm chí buông lỏng, công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác văn hóa còn bất cập…Một số tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành tấm gương cho quần chúng noi theo.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: V.Lê)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận như: Hoạt động văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Phát huy phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Bộ đội Biên phòng Thành phố; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, văn hóa là một trong ba yếu tố chính để định vị một quốc gia, một địa phương bên cạnh yếu tố về thể chế chính trị, kinh tế.

Ghi nhận những kết quả Thành phố đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra hạn chế, đặc biệt từ sự suy thoái về đạo đức khi những hành vi suy thoái đã không bị lên án và chế tài chưa đủ sức răn đe khiến thành quả trên lĩnh vực văn hóa của Thành phố vẫn chưa tương xứng, chưa bắt kịp với thành tựu trên nhiều lĩnh vực khác, chưa đúng với tiềm lực và kỳ vọng của chính Thành phố.

Liên quan tới vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP Hồ Chí Minh nên có các cuộc gặp gỡ định kỳ, đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố và những người làm văn hóa, người dân, cha mẹ học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc (Ảnh: Hoàng Triều)

Theo đó, đồng chí cũng đã đề xuất một số nội dung để các ngành, các cấp có thể đưa ra đối thoại, cùng tìm giải pháp căn cơ, như: vấn đề giáo dục và văn hóa; điều kiện phát triển văn học nghệ thuật Thành phố; xây dựng hoạt động nuôi dưỡng đời sống văn hóa Thành phố lâu dài, mang dấu ấn Thành phố; gia đình trong cuộc sống người Việt Nam.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đã chỉ ra một số nội dung khác cần đưa vào đối thoại như: phê phán tình trạng suy thoái đạo đức; vấn đề văn hóa dân tộc và hội nhập; phát huy, bồi dưỡng nhân tài cho Thành phố; cuộc sống đồng bào người Hoa, người Khmer tại Thành phố…

Cũng theo Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thiện Nhân, đất nước sẽ phát triển bền vững, sánh vai với các cường quốc 5 châu khi người Việt Nam xây dựng và phát huy các thuộc tính từ truyền thống dân tộc, là: “yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, dũng cảm, đoàn kết, nam nữ bình quyền, gia đình là nền tảng xã hội, truyền thống sáng tạo” và bổ sung được tinh thần “thượng tôn pháp luật”.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh cũng tặng Bằng khen cho 86 tập thể thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong 5 năm qua.

V.Lê