Công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo và động viên, cổ vũ nhân dân tham gia sự nghiệp cách mạng. 90 năm qua, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, nhất là ở các thời điểm cam go, trước những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đòi hỏi quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn dân.

Những dấu ấn đậm nét của công tác tuyên truyền 90 năm qua

Với nhiệm vụ truyền bá hệ tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng của giai cấp vô sản, 90 năm qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhân tố chủ đạo, chi phối đời sống chính trị và tinh thần xã hội. Nhiệm vụ này được tiến hành rất sớm ngay từ những ngày đầu xây dựng tổ chức đảng và vẫn đang được tiếp tục đầy sáng tạo trong hiện thực hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên thực hiện công tác tuyên truyền của Đảng ngay sau khi Người xác định con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam là con đường đi theo học thuyết Mác - Lênin. Với sự nỗ lực của lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cách mạng tiền bối khác của Đảng, phong trào “vô sản hóa” thấm sâu vào đời sống công nhân, đem đến ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và làm chuyển hóa mạnh mẽ về chất trong phong trào công nhân, thúc đẩy phong trào yêu nước chuyển biến theo. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu cách mạng Việt Nam đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. 

Từ khi thành lập, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin và phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã được truyền bá ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, ở những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của cách mạng. Sự tra tấn cực hình, mua chuộc, dụ dỗ của kẻ địch không làm các chiến sĩ cộng sản mềm lòng, khuất phục mà càng sáng ngời khí tiết cách mạng. Họ đã biến nhà tù thực dân, đế quốc thành trường học để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, huấn luyện cán bộ, đảng viên về lý luận, chính trị, văn hoá. Trong lao động sản xuất vì lý tưởng CNXH, trong chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, nhân dân xuất hiện, nêu cao chí khí, bản lĩnh, tinh thần của người cộng sản, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến, của công cuộc đổi mới đất nước là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng đầy sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Công tác tuyên truyền đã góp phần đưa nền tảng tư tưởng đó thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin tất thắng và quyết tâm đi theo ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.

leftcenterrightdel
  Phát lệnh toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, tháng 12/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Không chỉ truyền bá lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên truyền. Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, công tác tuyên truyền đã tham gia mạnh mẽ nhiệm vụ này, nhất là khi tình hình trong nước, thế giới xảy ra những biến động phức tạp, ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân. Điển hình là khi mô hình xã hội chủ nghĩa ở nhiều nước Đông Âu sụp đổ, khủng hoảng chính trị ở Liên Xô, công tác tuyên truyền đã tích cực khẳng định tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội, bác bỏ khuynh hướng phủ định thành tựu đạt được, làm rõ sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản, khẳng định tiếp tục đi lên CNXH của cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và ngay ở thời điểm hiện nay, khi mà các thế lực thù địch, phản động vẫn không ngừng âm mưu và thủ đoạn, ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đã và đang có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức để tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân về con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

Công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấu suốt trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm dấy lên phong trào cách mạng mạnh mẽ thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quyết sách đó.

Với trách nhiệm làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận rõ tình hình, hiểu đúng và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 90 năm qua công tác tuyên truyền đã bám sát phản ánh tình hình, nhiệm vụ ở tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngoại giao, truyền đạt được quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước để tạo niềm tin, sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

Để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, công tác tuyên truyền đã chuyển tải kịp thời và sâu sắc những chủ trương, nhận định, quyết sách của Đảng trước diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, phân tích cho nhân dân hiểu được lợi ích dân tộc, lợi ích và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, giải phóng khỏi ách nô lệ lầm than, đưa ra những khẩu hiệu sát hợp hướng dẫn tư tưởng và hành động của quần chúng; đấu tranh với các tư tưởng tự ti, nô lệ, nóng vội, manh động, cổ động quần chúng nổi dậy với khí thế mạnh mẽ. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thắng lợi, công tác tuyên truyền tiếp tục thống nhất tư tưởng, ý chí, niềm tin và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng xã hội mới. Nhiều phong trào thi đua yêu nước cổ vũ tinh thần và hành động cách mạng đã được phát động rầm rộ được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Nhiều nhân tài trí sỹ tự nguyện đi theo cách mạng, đồng bào góp công góp giúp đỡ cách mạng theo sự hiệu triệu của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền đã tuyền cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng và Mặt trận Việt Minh.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, công tác tuyên truyền đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước của toàn dân tộc, nhất là làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhất trí sâu sắc với đường lối cách mạng của Đảng và quyết tâm chiến lược của Trung ương, cổ vũ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, làm nên những chiến công oai hùng của dân tộc. Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết sách quan trọng trên chặng đường xây dựng CNXH ở miền Bắc giai đoạn này nhận được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai xuất phát từ việc cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền, được phổ biến, đã nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước cổ vũ hành động cách mạng được phát động, tạo khí thế mới trong lao động sản xuất. Thành quả xây dựng CNXH được tuyên truyền đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn năng lực sáng tạo và ý chí Việt Nam vượt mọi khó vươn lên trong những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt. Phong trào cách mạng miền Nam lên cao, nhất là khi Nghị quyết 15 ra đời và được tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đã tạo nên sự thống nhất và sức chuyển mạnh mẽ, mở đầu những thắng lợi quan trọng sau này trên trận tuyến chống kẻ thù xâm lược ở miền Nam.

Sau khi đất nước đã thống nhất, trong hoàn cảnh đất nước vừa trải qua 30 năm chiến tranh với những hậu quả để lại hết sức nặng nề, công tác tuyên truyền tập trung động viên các tầng lớp nhân dân quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, đánh thắng hai cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới, từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho sự nghiệp xây dựng CNXH. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12-1986), Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Đại hội VII (1991) khẳng định tiếp tục con đường đổi mới, kiên định lý tưởng, mục tiêu XHCN. Các quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng về sự nghiệp đổi mới liên tục được hoàn thiện ở các Đại hội VII, VIII, IX, X, XI, XII và Đại hội XIII sắp tới. Công tác tuyên truyền đã làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn những luận điểm quan trọng, những nguyên tắc cơ bản của cách mạng Việt Nam trong đổi mới, xây dựng niềm tin khoa học vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào sự nghiệp xây dựng CNXH của Việt Nam. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới là minh chứng sinh động cho sức mạnh, ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân ngay trong quá trình hoạch định, đường lối chính trị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quá trình xây dựng các văn kiện (cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch … ) của Đảng thời gian qua là quá trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung lý luận; cũng là quá trình cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tham gia vào công tác hoạch định đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng. Trước các kỳ Đại hội Đảng, các dự thảo văn kiện được công bố công khai và tuyên truyền mạnh mẽ. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các tầng lớp nhân dân được theo dõi, được góp ý, được viết thư phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Các ý kiến đó được các cơ quan chức năng nghiêm túc nghiên cứu, chọn lọc, tiếp thu để các văn kiện thực sự mang tầm vóc trí tuệ của toàn dân tộc, là cơ sở vững chắc tạo sự thống nhất giữa Đảng và nhân dân về phương hướng, nhiệm vụ và con đường phát triển của đất nước.

Công tác tuyên truyền không ngừng thúc đẩy phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội. Tại các kỳ họp Ban chấp hành Trung ương, ban chấp hành đảng bộ, các ủy viên ban chấp hành bàn thảo những vấn đề quan trọng, thảo luận dự thảo nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực để đi đến thống nhất trong chỉ đạo thực hiện. Các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các đại biểu bàn thảo quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường đối thoại với nhân dân, với doanh nghiệp trước những chủ trương mới, mở rộng lấy ý kiến nhân dân vào những chính sách, bộ luật quan trọng, nhạy cảm. Ngay cả khi có những biến động tình hình quốc tế, có tác động mạnh đến Việt Nam, cần thiết phải có điều chỉnh về lộ trình, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các giải pháp mới được công khai bàn thảo lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước (ví dụ như ảnh hưởng của dịch covid). Tất cả các nội dung đó đều được tuyên truyền, phản ánh sâu sắc trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua nhiều hình thức: truyền hình trực tiếp, giao lưu, tọa đàm, phỏng vấn, đối thoại, đăng tải nội dung trên các báo, trang weste ….để cán bộ, đảng viên, nhân dân được biết, được theo dõi tiến trình và phản hồi ý kiến. 

Mở rộng sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của nhà nước, vào công tác quản lý của nhà nước là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và ổn định chính trị trong điều kiện hiện nay. Thời gian qua, công tác tuyên truyền đã tích cực phổ biến những quy định của pháp luật về vai trò của người dân trong tham gia quản lý xã hội được khẳng định trong Hiến pháp qua các thời kỳ: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1992 …; các bộ luật: Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng, Chống tham nhũng, các luật về các tổ chức chính trị - xã hội như Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Mặt trận Tổ quốc cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công việc quản lý nhà nước; Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở … để nhân dân thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. 

Công tác tuyên truyền đóng góp quan trọng trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tạo nên sự thống nhất và đồng thuận khi triển khai công tác xây dựng chính sách, pháp luật hay thực hiện các chính sách, pháp luật mới. Điển hình như khi thực hiện cuộc Tổng tuyển cử 1946 để bầu Quốc hội, xây dựng Hiến pháp và lập Chính phủ chính thức, công tác tuyên truyền đã thực hiện cuộc vận động lớn tuyên truyền về trách nhiệm cử tri, thu hút đại đa số cử tri đi bỏ phiếu bầu cho các ứng cử viên của Mặt trận Việt Minh. Năm 2011, khi tiến hành lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 1992, công tác tuyên truyền cũng tham gia đắc lực trong việc phổ biến nội dung Hiến pháp, những điểm mới và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, đòi phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản trong Điều 4 Hiến pháp và xuyên tạc những vấn đề mang tính nguyên tắc của Đảng, Nhà nước Việt Nam. 

Công tác tuyên truyền tham gia vào việc phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, giúp cho các chính sách phù hợp hơn thực tế, đáp ứng nguyên vọng của nhân dân, tự đó càng tạo sự đồng thuận, nhất trí. Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước trên các lĩnh vực được nghiên cứu, nhận thức rõ hơn, cung cấp những cơ sở khoa học cho việc đề ra và bổ sung các quan điểm, đường lối, quyết sách chỉ đạo của Đảng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật quan trọng trong chỉ đạo và điều hành nền kinh tế của Nhà nước. Những bước tiến về tư duy đổi mới là kết quả của quá trình nghiên cứu lý luận nghiêm túc, tổng kết thực tiễn toàn diện và sâu sắc, tiếp thu có chọn lọc bài học kinh nghiệm lịch sử và thời đại, tập hợp trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; là thành quả lao động sáng tạo, đầy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là cơ sở khoa học để đề ra những quyết sách đúng đắn. Công tác tuyên truyền những năm qua đã thông tin toàn diện và phản ánh nhiều diễn đàn quan trọng về những vấn đề lý luận như: về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền; lý luận về nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; kinh tế thị trường định hướng XHCN; các thành phần kinh tế và quan hệ sở hữu; vai trò của xã hội công dân; những nhận thức mới về CNH, HĐH, về sự phát triển bền vững;, tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước đi, phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội, môi trường văn hóa, môi trường sinh thái; nhận thức mới về vị trí vai trò của con người và nguồn lực con người…. để tìm tòi sức mạnh sáng tạo của toàn xã hội và đi đến thống nhất về nhận thức và hành động. Hoạt động thực tiễn của tổ chức đảng, nhà nước và xã hội ở địa phương trong việc đưa đường lối, quyết sách vào cuộc sống được công tác tuyên truyền quan tâm phản ánh đã được coi là một kênh quan trọng cung cấp những chất liệu quý góp phần tổng kết lý luận từ thực tiễn.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã tạo nên sức sống mới cho toàn dân tộc, xuất hiện các nhân tố mới và điển hình tiên tiến mà điểm xuất phát thành công bắt đầu từ dân chủ hóa nội bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy sức sáng tạo, tập hợp trí tuệ, coi trọng nhân tố con người. Việc phát hiện, phổ biến các mô hình tiên tiến, đúc rút những kinh nghiệm thực hành dân chủ nhằm giải phóng tiềm năng con người, giải phóng tư tưởng, khơi dậy khát vọng, củng cố niềm tin vào thành quả cách mạng; việc giải quyết các “điểm nóng”, lập lại ổn định chính trị ở cơ sở cho ta nhiều bài học quý giá khi xây dựng chính sách phát triển, phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý đồng thời cũng khẳng định tầm quan trọng của công tác công tác tuyên truyền khi tham gia quản lý sự phát triển của xã hội.

Phát huy vai trò của công tác tuyên truyền trong bối cảnh, nhiệm vụ cách mạng mới hiện nay

Để phát huy những thành quả đạt được 90 năm qua, nâng cao hơn nữa vai trò công tác tuyên truyền tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, thời gian tới cần tập trung một số giải pháp sau:

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng; linh hoạt, sáng tạo trong phương thức đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng

Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân có được những nhận thức đúng đắn và sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thông tin mới về vấn đề thời đại, về tình hình trong nước, quốc tế và định hướng nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về những vấn đề mới đó. Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Khi nắm vững lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, có đầy đủ thông tin trước những diễn biến mới của thời cuộc, của sự việc, hiểu rõ âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch để phòng ngừa là cơ sở để cán bộ, đảng viên, nhân dân chủ động ứng xử, tránh được hoài nghi, dao động trong nhận thức hay lúng túng, sai lệch trong hành động. 

leftcenterrightdel
Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng trên các băng-rôn trên đường phố.
Ảnh: Phạm Cường 

Tiếp tục tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền các văn bản quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (như Quy định 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương); gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tăng cường tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định trách nhiệm học tập lý luận chính trị và tiêu chuẩn trình độ lý luận khi bổ nhiệm, đề bạt các chức danh đối với cán bộ, đảng viên; tuyên truyền các vụ án liên quan đến các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân, các vụ án tham nhũng …

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phản bác các thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng thể hiện trong các nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết Trung ương. Tổ chức có hiệu quả hơn việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tăng thêm sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển xã hội. 

Công tác tuyên truyền phải tăng cường làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy trách nhiệm của mình trong việc tham gia quản lý xã hội; hiểu rõ và tự giác chấp hành chính sách, pháp luật; chủ động đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước giải pháp để đạt mục tiêu chính sách, pháp luật, từ đó xây dựng ý thức cộng đồng, ý thức vì lợi ích chung của xã hội, tạo niềm tin và động lực hành động. 

Đổi mới công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân;  kịp thời định hướng tuyên truyền trước những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình xây dựng, hoạch định và triển khai chính sách, pháp luật; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái; dự báo và phòng tránh những vấn đề nảy sinh trong nhân dân do không đầy đủ thông tin, do bị kẻ xấu kích động, do ý thức chấp hành pháp luật không tốt. 

Đổi mới thông tin, tuyên truyền công tác hoạch định đường lối, chủ trương, xây dựng chính sách, pháp luật

Công tác thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong tất cả các khâu nghiên cứu, hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật. Trước hết, công tác tuyên thông tin, tuyên truyền giúp cho nhân dân biết đến các chủ trương, dự thảo chính sách đang được xây dựng, kích thích nhu cầu tìm hiểu, tham gia thảo luận, góp ý kiến. Sau đó, công tác thông tin, tuyên truyền đưa ra những lập luận để lý giải, phân tích, thuyết phục trước những dư luận, ý kiến bàn cãi cả đồng thuận và không đồng thuận để đi tới được sự ủng hộ rộng rãi, tự nguyện của nhân dân. Sự tương tác, trao đổi giữa các quan điểm, ý kiến khác nhau sẽ giúp các bên liên quan đến gần quan điểm chung, thay vì áp đặt quan điểm của bên này với bên kia. Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền quá trình xây dựng chính sách, pháp luật trong thời gian tới cần tạo ra nhiều diễn đàn, hình thành văn hóa đối thoại, xây dựng môi trường công khai, minh bạch cho việc thảo luận, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Khi các quan điểm, chủ trương được cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật, công tác tuyên truyền phải phân tích để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những căn cứ khoa học, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn khi xây dựng chính sách, pháp luật đó song song với việc tuyên truyền nội dung của chính sách, pháp luật, lộ trình thực hiện và những thuận lợi, khó khăn khi triển khai để cán bộ, đảng viên có đầy đủ thông tin, có căn cứ để tin tưởng, để nhất trí khi chủ trương, chính sách, pháp luật được thực thi. Nếu phổ biến, tuyên truyền không tốt sẽ dẫn đến các sai lầm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, dẫn đến thất bại của chính sách, pháp luật trên thực tế, làm cho chính sách, pháp luật bị biến dạng, làm cho niềm tin của nhân dân vào Nhà nước bị giảm sút. Trong bối cảnh một chính sách có thể có những tác động khác nhau đến các tầng lớp xã hội  khác nhau thì việc phân tích lý do, sự cần thiết phải thực hiện càng trở thành một yêu cầu cần thiết để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật nào đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội và mong muốn của nhân dân sẽ đi vào lòng dân, được nhân dân ủng hộ thực hiện. Chủ trương, chính sách, pháp luật chính sách nào không thiết thực đối với đời sống nhân dân, không phù hợp với trình độ và điều kiện hiện có của nhân dân thì sẽ bị tẩy chay hoặc không thực hiện.

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đời sống kinh tế - xã hội thay đổi ngày một nhanh chóng. Nhiều bộ luật, các chính sách mới nhất là khi Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã ra đời, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Tuy nhiên cũng có những văn bản chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không phù hợp nên vừa ban hành đã phải hủy bỏ do các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng, hoạch định không tuyên truyền đầy đủ, không đánh giá hết tác động tư tưởng của chính sách đến nhân dân. Công tác xây dựng, hoạch định  chính sách, pháp luật thời gian tới cần coi trọng khâu tuyên truyền và nắm bắt dư luận và tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân để tránh xảy ra những điểm nóng, gây mất ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, bị các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động … 

Đổi mới phương thức tuyên truyền trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện để bảo đảm truyền tải nhanh nhất, kịp thời nhất các nội dung và định hướng tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Sự mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông nhất là truyền thông đại chúng dẫn đến sự thay đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi và ý thức của con người. Ở Việt Nam những năm gần, số lượng người dùng internet cùng với sự hiểu biết về máy tính, công nghệ thông tin ngày càng tăng lên, tạo điều kiện để các hình thức thông tin, tuyên truyền có điều kiện đổi mới và hiệu quả hơn. Cần tăng cường sử dụng các hình thức, các phương tiện truyền thông một cách linh hoạt, sáng tạo để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời định hướng nhận thức, kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu ‘diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tuyên truyền với các cơ quan hoạch định chính sách, thực thi pháp luật 

Để có được sự nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân cần phải tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tuyên truyền với các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật. Chính sách, pháp luật liên quan đến bộ, ngành nào dự thảo thì bộ, ngành đó phải chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền. Xây dựng chế độ công khai, minh bạch thông tin để thu hút được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, không tạo cơ hội cho lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách. 

Thế giới, khu vực đang có nhiều biến động do sự thay đổi quan hệ chính trị giữa các nước lớn. Kinh tế các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Việt Nam tuy đã khống chế được dịch nhưng đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức. Năm 2020 Việt Nam có nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra, trong đó có sự kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh. Các thế lực thù địch không ngừng âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, luôn tìm mọi cách kích động nhân dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự trong nước. Đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, có cả vinh dự và trách nhiệm nặng nề. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải ban hành nhiều quyết sách chính trị mới, năng động và phù hợp với tình hình; đòi hỏi phải triển khai nhiều chương trình, dự án lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân. Những tác động thuận và không thuận mỗi khi chủ trương, chính sách, pháp luật mới ra đời trên càng khẳng định phải đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền hơn nữa để tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân trong mỗi quyết sách, mỗi giải pháp, hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân./.

Nguyễn Thị Thu Hoài, Vụ Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo TW