leftcenterrightdel
Các vị khách mời tham dự giao lưu. 

Tham gia cuộc Giao lưu và trả lời các câu hỏi của bạn đọc có các vị khách mời đến từ: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam.

Cuộc Giao lưu trực tuyến của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm góp phần giúp độc giả thấy được thực trạng văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị hiện nay cũng như việc cần thiết phải nâng cao văn hóa công sở cho mỗi cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ và chức trách của mình trong tình hình mới.

Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII (16/7/1998) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt ngày 27/12/2018 và Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Giao lưu trực tuyến sẽ tập trung trao đổi về những nội dung chủ yếu sau: thực trạng của văn hóa công sở hiện nay; những tác động tiêu cực đến văn hóa công sở; giải pháp nhằm nâng cao văn hóa công sở, những biện pháp khắc phục những bất cập của văn hóa công sở hiện nay; ý nghĩa của việc tuyên truyền về văn hoá công sở và việc áp dụng vào thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Trong chương trình Giao lưu trực tuyến, các vị khách mời sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi do bạn đọc gửi đến.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi tham gia chương trình theo địa chỉ: Ban Chuyên đề, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; địa chỉ: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Email: dangcongsan.vn@btgtw.vn.

Chi tiết xin liên hệ điện thoại: 080.48609.

>>> Mời bạn đọc bấm vào đây để theo dõi nội dung cuộc giao lưu!

Ban Tổ chức