Ngày 20/8, tại Hải Phòng, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật”.

Tham dự hội nghị có hơn 250 học viên đại diện cho 29 đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhấn mạnh: Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Báo Hànộimới)

Tính từ năm 2009 đến nay, Hội đồng tổ chức được 17 hội nghị tập huấn, mời các báo cáo viên có kinh nghiệm chuyên môn, đã và đang tham gia công tác lãnh đạo về văn học nghệ thuật để giảng dạy. Qua đó, giúp học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật” diễn ra liên tục trong 4 ngày, từ 19-22/8. Các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật”; “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Tình hình sân khấu hiện nay – Vấn đề và giải pháp”; “Tình hình điện ảnh hiện nay – Vấn đề và giải pháp”; “Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật”.

VH