Cuốn sách được xây dựng nhằm tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học – công nghệ và khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình. (Ảnh: TH)

 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Lê Bá Trình đã trao đổi với các phóng viên Thông tấn, báo chí về nội dung chủ yếu của cuốn sách và các giải pháp nhằm tiếp tục tôn vinh, khuyến khích khả năng sáng tạo của người Việt Nam.

Phóng viên (PV): Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 được công bố vào dịp đất nước Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9. Phó Chủ tịch có thể cho viết lý do vì sao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan lại mong muốn giới thiệu với người dân Việt Nam cuốn sách đặc biệt này?

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình: Từ năm 2016 và những năm tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam, các bộ, ngành liên quan tổ chức tuyển chọn, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam hằng năm. 

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016 được xây dựng nhằm tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học – công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong và ngoài nước trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách cũng góp phần vận động, khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực.

Đồng thời, thông qua cuốn sách sẽ phát huy các kết quả hoạt động sáng tạo khoa học, công nghệ trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; chuẩn bị  phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

PV: Thưa Phó Chủ tịch, nội dung của cuốn sách tập trung vào những lĩnh vực gì và đâu là tiêu chí để những công trình sáng tạo trên các lĩnh vực được lựa chọn đưa vào cuốn sách?

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình: Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 tập trung tuyển chọn và công bố các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng của các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các công trình khoa học - công nghệ đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trong 2 năm 2014 - 2015 đã được ứng dụng, có hiệu quả cao trong sản xuất, đời sống, đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phổ biến, cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ. Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực khác (xã hội nhân văn, quản lý, kinh tế…) sẽ được triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp trong những năm sau.

Trong cuốn sách có 71 công trình sáng tạo khoa học, tương ứng với 71 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được lựa chọn từ 186 công trình do các bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương, các tỉnh, thành phố giới thiệu.

Trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tập thể, cá nhân đam mê sáng tạo với nhiều công trình được tôn vinh. Các công trình được lựa chọn đều có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo hướng dẫn quy định, được Hội đồng tuyển chọn đề nghị và thống nhất của Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

PV: Với tư cách là người chịu trách nhiệm biên tập cuốn sách đặc biệt này, Phó Chủ tịch có thể chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu cho tới khi xuất bản?

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình: Thuận lợi khi thực hiện Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 là ý tưởng xuất bản cuốn sách ngay từ đầu đã được các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương, các tỉnh, thành phố hưởng ứng tích cực, coi đây là việc làm thiết thực. Các cơ quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án làm việc tích cực với tinh thần, nỗ lực cao: khoa học - chính xác - dân chủ - khách quan - minh bạch - kịp thời để chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh. Vì vậy, đến ngày 27/7/2016, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã nhận được 183 công trình sáng tạo khoa học, công nghệ đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng Tuyển chọn xem xét và tuyển chọn được 71 công trình để công bố.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, như: Lần đầu tiên tổ chức nên Ban Chỉ đạo còn lúng túng trong việc xác định đối tượng, tiêu chí. Do thời gian gấp, một số bộ, ban, ngành ở Trung ương và một số tỉnh, thành phố không chuẩn bị kịp hồ sơ giới thiệu, đề xuất...

PV: Theo kế hoạch, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam sẽ tiếp tục được MTTQ Việt Nam chủ trì xuất bản trong các năm tiếp theo. Theo Phó Chủ tịch, vì sao trong giai đoạn này, chúng ta cần trân trọng, tôn vinh, khuyến khích khả năng sáng tạo của người Việt Nam?

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình: MTTQ có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân thực hiện việc hiệp thương và phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng, quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội vươn lên, phát triển nhanh và bền vững. Cạnh tranh giữa các quốc gia, suy cho cùng là cạnh tranh trong việc sáng tạo và phát huy nguồn vốn tri thức, khoa học và công nghệ, thể hiện qua chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học và phát triển công nghệ giữa các quốc gia. Do vậy, việc trân trọng, tôn vinh và phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi người Việt Nam là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh nội sinh của cả dân tộc để xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay.

PV: Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

Thu Hà