leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Theo Bộ VHTTDL)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao TP đã tham mưu và ban hành 40 văn bản trong triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến phong trào như: kế hoạch, hướng dẫn, báo cáo theo các nội dung và công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Sở Văn hóa và Thể thao TP đã chủ động ban hành Kế hoạch số 156 ngày 08 tháng 01 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020 làm cơ sở để các sở, ngành, quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, Ủy ban nhân dân TP đã ban hành Quyết định số 1280 ngày 14 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020- 2025, trong đó lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước"; Phong trào "Chống rác thải nhựa"; Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Quyết định số 4700 ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân TP về ban hành tiêu chí và quy trình công nhận "Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch", "Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch" và "Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh"; Xây dựng thành phố Xanh – Thân thiện môi trường giai đoạn 2020-2025, đây là cơ sở tiền đề để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị tại địa bàn khu dân cư, từng phường, xã, thị trấn;

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được các ban ngành, đoàn thể quận, huyện quan tâm, tập trung triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức và nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng được quan tâm bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì, phát huy ngày một hiệu quả, các mô hình văn hóa mới được quan tâm gắn với thực hiện chủ đề năm của thành phố "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị";

Chính quyền địa phương đã có sự phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và đặc biệt là với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Vận động nhân dân tham gia, phát huy vai trò tự quản trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư với chính quyền địa phương.

TT