Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Việc ban hành văn bản Hướng dẫn nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thành tựu to lớn của 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành; qua đó củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khơi dậy và phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp gắn với tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XII…Những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 30 năm qua; các bài học kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các địa phương, đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm khác phù hợp, như tổ chức sơ kết thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 ở 3 cấp: xã, huyện, tỉnh; gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; gặp mặt các cựu chiến binh tiêu biểu; tổ chức “Ngày hội văn hóa quân - dân”; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động “xóa đói, giảm nghèo”...

Trong đợt tuyên truyền, sẽ có các sự kiện chính như: Hội thảo khoa học “30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”; Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”; Gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”.

QT