Thông tin này được khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc diễn ra chiều 11/1.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo" tặng các cá nhân tiêu biểu (Ảnh: HNV)

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, đồng chí Ngô Khánh Lân, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, năm 2017, ngành Tuyên giáo của tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ, tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo; đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo có bước đổi mới. Công tác tuyên giáo của tỉnh đã đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, tạo động lực để cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo năm 2017 cũng còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo ở cơ sở, địa phương như: công tác tuyên truyền trong việc dồn điền đổi thửa năm 2017 ở huyện Vĩnh Tường, kinh nghiệm học tập và làm theo Bác Hồ ở Đảng bộ Công an tỉnh…

Hội nghị cũng xác định, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018, công tác tuyên giáo của Vĩnh Phúc tập trung vào 10 nhiệm vụ cơ bản, trong đó: tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị...; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện đời sống xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên ngành Tuyên giáo của tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2017. Đồng chí Trần Văn Vinh nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ đối với công tác tuyên giáo của tỉnh rất quan trọng và nặng nề. Trong đó, cần phát huy ưu điểm, thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, xác định rõ giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh trao Bằng khen, Giấy khen tặng các tập thể và cá nhân xuất sắc (Ảnh: HNV)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc đạt được trong năm qua. Đồng chí Bùi Thế Đức nhấn mạnh, trong những thành công của ngành Tuyên giáo cả nước và sự phát triển toàn diện của tỉnh Vĩnh Phúc có sự đóng góp tích cực của ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc trong năm 2017. Đồng chí Bùi Thế Đức cũng lưu ý, ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc cần tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII… Đổi mới việc học tập Nghị quyết, như tổ chức học tập, viết thu hoạch đảm bảo việc quán triệt nghị quyết có chất lượng. Ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc cũng cần chuẩn bị sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo tinh thần đổi mới, bảo đảm đúng thời gian và nâng cao chất lượng.

Đồng chí Bùi Thế Đức nêu rõ, Vĩnh Phúc cần triển khai các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo với tinh thần đổi mới nội dung và phương pháp công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc cần tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch… Tổ chức các chương trình khảo sát, tập huấn, hội nghị, hội thảo theo hướng đổi mới, không chồng chéo, làm phiền cơ sở, địa phương... 

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thế Đức đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo" cho các đồng chí có đóng góp tích cực đối với công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017./.

Hà Anh