Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, hiện vật, bản trích, bản viết... trong giai đoạn 1945-1954 sẽ giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị soi đường, tác dụng định hướng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, những cống hiến của các văn nghệ sĩ lớp đầu tiên đã tiếp nhận những nội dung, tư tưởng của đề cương; qua đó, nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Các nhạc sĩ biểu diễn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Triển lãm “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)” gồm 2 phần. Phần thứ nhất giới thiệu ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” với những nhận xét, đánh giá của học giả, nhà văn hóa, văn nghệ sỹ; một số văn kiện của Đảng nói về văn hóa văn nghệ.

Phần thứ hai, giới thiệu văn học - nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954): “Đề cương về văn hoá Việt Nam” đã chắp cánh cho các hoạt động sáng tạo của các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ ngày càng phong phú và sắc bén. Họ luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, phản ánh sắc sảo, sinh động đời sống thực tiễn đấu tranh của quân - dân, kịp thời động viên, cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua tăng gia sản xuất, giết giặc lập công, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Điểm nhấn của triển lãm là phần trưng bày hiện vật tiêu biểu: Nhóm hiện vật là những kỷ vật của các văn nghệ sĩ; sưu tập hiện vật về các tác phẩm văn học của các tác giả (Tú Mỡ, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi…); nhóm tranh cổ động và những bản nhạc thời kì kháng chiến...

Triển lãm được trưng bày từ nay đến hết tháng 9/2018./.

 

 

HN