Tích cực phòng chống sốt xuất huyết (Ảnh tư liệu)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống dịch bệnh; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt xuất huyết tại các địa phương, đơn vị. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt và phê bình các cá nhân, đơn vị không thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới người dân nhằm thực hiện tốt phong trào vệ sinh phòng bệnh; tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải có chứa nước đọng; gắn công tác phòng, chống sốt xuất huyết, phòng, chống dịch bệnh với các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào khác tại các địa phương, đơn vị.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh, xử lý ngay và triệt để các ổ dịch. Kịp thời cung cấp thông tin, nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; tăng cường công tác giám sát, xác định các vùng trọng điểm, những vùng có nguy cơ cao mà dịch sốt xuất huyết có khả năng bùng phát. Phun thuốc diệt trừ muỗi trên diện rộng, chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện việc thu dung, phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực trong chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết; thực hiện kịp thời việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng dung lượng, thời lượng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức đúng, đủ về nguy cơ mắc và sự nguy hiểm của bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Kịp thời cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.

Nguyễn Thị Duyên