Đó là yêu cầu của UBND huyện Tam Đảo nhằm triển khai việc giải thể các Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ngừng hoạt động trên địa bàn huyện.


Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Thực hiện văn bản số 8108/BNN-KTHT ngày 17/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) về việc xử lý dứt điểm HTX nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày; văn bản số 8859/UBND-NN2 ngày 7/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về giải thể các HTX nông nghiệp ngừng hoạt động, UBND huyện Tam Đảo yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại các HTX nông nghiệp đã ngừng hoạt động, trên cơ sở đó thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng giải thể để giải quyết dứt điểm việc giải thể những HTX nông nghiệp ngừng hoạt động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, kiểm kê, đánh giá tình hình tài chính, tài sản, công nợ và những vấn đề tồn đọng khác của HTX (nếu có). Tổ chức Đại hội thành viên thực hiện các bước giải thể HTX bằng hai hình thức tự nguyện và bắt buộc theo quy định tại Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012.

Việc xử lý tài sản, công nợ thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 1 Quyết định 146/2001/QĐ-TTg ngày 2/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của HTX nông nghiệp; Điều 19, Điều 21 Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Điều 1 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; phần II, phần III Thông tư số 31/2002/TT-BTC ngày 29/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn đọng của HTX nông nghiệp; Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản.

Đối với những HTX không còn khả năng thực hiện việc giải thể bắt buộc thì tiến hành phong tỏa tài sản (nếu có), khoanh nợ, bàn giao lại cho chính quyền địa phương sở tại; tiến hành thu hồi con dấu, Giấy phép đăng ký kinh doanh sau đó công bố phá sản, xóa tên HTX.

Phòng NN&PTNT, phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn, trợ giúp Ban Chỉ đạo và Hội đồng giải thể các địa phương thực hiện các bước tiến hành giải thể HTX đảm bảo quy trình và đúng luật.

Nghiên cứu, đề xuất UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương, HTX khó khăn về kinh phí trong việc tổ chức Đại hội thực hiện giải thể HTX, kinh phí đăng báo địa phương thông qua việc giải thể, phá sản HTX. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện việc giải thể các HTX ngừng hoạt động tại các địa phương, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./.

TK