Theo đánh giá của Sở Nội vụ, việc cập nhật, vận hành quản lý, khai thác hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm của một số cơ quan, đơn vị, nhất là UBND cấp xã chưa tốt, chưa kịp thời. Đồng thời theo thống kê của quản trị hệ thống, Phòng Nội vụ đến thời điểm ngày 23/11 mới chỉ có 4 đơn vị cập nhật số liệu vào phần mềm, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ so với thủ tục hành chính đã giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Để đảm bảo việc triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng phần mềm trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định, thường xuyên cập nhật hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo tại văn bản số 1279/SNV-CCHC ngày 9/11/2016 của Sở Nội vụ.

Văn phòng HĐND và UBND huyện chỉ đạo cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật hồ sơ đã giải quyết từ ngày 1/1/2016 đến nay trên hệ thống theo quy định./.

MH